Lukk

Helsepolitiske innspill

Rådet for psykisk helse leverer hvert år en rekke uttalelser og innspill til helsepolitiske myndigheter og andre aktuelle aktører om saker vi bryr oss om. Nedenfor finner du et utvalg av våre uttalelser i kronologisk rekkefølge.

2024

Høringssvar: NOU 2024: 4 «Voldtekt – et uløst samfunnsproblem» (13.6)

Innspill: forsterket innsats for sosial utjevning og mobilitet (11.6)

Høringssvar: NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet (3.6)

Høringssvar: Psykisk helse- og rusarbeid for voksne (nasjonal veileder) (16.5)

Høringssvar: Meld. St. 9 (2023–2024) Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 — Vår felles helsetjeneste (10.4)

Høringssvar: Representantforslag om å sikre valgfrihet og kvalitet i rusbehandling (8.3)

Innspill: Statsbudsjettet 2025 (Helse- og omsorgsdepartementet) (15.2)

Innspill: Statsbudsjettet 2025 (Justis- og beredskapsdepartementet)(15.2)

Innspill: Statsbudsjettet 2025 (Kunnskapsdepartementet) (15.2)

Innspill: Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2028) (30.1)

Høringssvar: Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023:24 – «Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit» (22.1)

Innspill til regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding (10.1)

2023

Høringssvar: Forenkle og forbedre. Rapport fra ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsevern (6.11)

Høringssvar: Representantforslag om en opptrappingsplan for barnetrygden (31.10)

Høringssvar: Rapport frå ekspertutval som har evaluert vilkåret om manglande samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern (Samtykkeutvalet) (30.10)

Høringssvar: NOU 2023:17 Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen (16.10)

Innspill: Opptrappingsplanen for psykisk helse (10.10)

Høringssvar: forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og enkelte forskrifter (12.9)

Høringssvar: Varselutvalgets rapport – Fra varsel til læring og forbedring (3.8)

Høringssvar: Forslag om endring av pasientbetalingsforskriften- fritak for egenandel for poliklinisk helsehjelp for LAR-pasienter (27.6)

Høringssvar: Barnevernsutvalgets NOU 2023:7  (22.06)

Høringssvar: Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse (12.6)

Høringssvar: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (9. juni)

Høringssvar: Utredning om lavterskeltilbud til barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser som er i fare for å utøve problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge (30. mai)

Høringssvar: Forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel) (30. mai)

Høringssvar: Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (Oppfølging av forslag fra Pasientovergrepsutvalget) (30. mai)

Innspill til Helsedirektoratet: Fødselsdepresjon – forebygging og behandling (26. mai)

Høringssvar: Forslag til ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi og endringer i tiltakspengeforskriften  (4. mai)

Høringssvar: Forslag til forskriftsfesting av en ungdomsgaranti i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi (4. mai)

Høringssvar: NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste (28. april)

Innspill til melding om helseberedskap (Helse- og omsorgsdepartementet 20.4)

Innspill til statsbudsjettet for 2024 (HOD)

Innspill til ekspertgruppa om barn i fattige familier (14.2)

2022

Innspill til Ekspertutvalget om samtykkekompetanse

Innspill til representantforslag 18 S (2022-2023)_1001 dager (9.12)

Innspill til representantforslag om bedre ivaretakelse av personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern (9.12)

Innspill til opptrappingsplanen for psykisk helse (14.11)

Innspill til statsbudsjettet 2023 (helse- og omsorgskomiteen) 

Innspill til statsbudsjettet 2023 (arbeids- og sosialkomiteen)

Innspill til endringer i ny barnevernslov (4. november 2022)

Innspill til Stortingsmelding om helseberedskap (18. oktober 2022)

Innspill til Helsepersonellkommisjonen (11. oktober 2022)

Høringsuttalelse om nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi (10. oktober)

Innspill til Barnevernsinstitusjonsutvalget (oktober 2022)

Innspill til opptrappingsplanen for psykisk helse(1. september 2022)

Innspill NOU 2022 5 koronakommisjonen del 2 (22. august 2022)

Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift (29. juni 2022)

Innspill til nasjonal helse- og samhandlingsplan (22. juni 2022)

Innspill til mannsutvalget (3. juni 2022)

Innspill til ulike lokale programkomiteer vedrørende partiprogram mot lokalvalg 2023 (25. mai 2022)

Innspill til opptrappingsplanen for psykisk helse (til HOD) (18. mai 2022)

Innspill til Totalberedskapskommisjonen (26. april 2022)

Innspill til Sykehusutvalget (25. april 2022)

Innspill til Folkehelsemeldingen 2023 (7. april 2022)

Innspill til forslag til endringer i regelverket for AAP (2. mars 2022)

Innspill til Kvinnehelseutvalget (1. mars 2022)

Innspill til stortingsmelding om prioriteringskriterier i helse- og omsorgstjenesten
25. januar 2022

Felles innspill til finansdepartementet angående statsbudsjettet 2023 (fra NCD alliansen)
28. januar 2022

Innspill til statsbudsjettet 2023 (Helse- og omsorgsdepartementet)
18. februar 2022

2021

• Innspill til representantforslag om en kraftig styrking av innsatsen overfor personer med alvorlig rus- og psykisk lidelse (ROP)
4. januar 2021

• Innspill til representantforslag om å sikre at personer i alderen 0–49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske
6. januar 2021

• Innspill til representantforslag om en bred gjennomgang av psykisk helsetilbudet til barn og unge
19. januar 2021

 Innspill til representantforslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern
19. januar 2021

• Innspill til statsbudsjettet 2022 (Helse- og omsorgsdepartementet)
26. januar 2021

• Felles innspill til statsbudsjettet 2022 (NCD-alliansen)
28. januar 2021

• Innspill til forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)
29.januar 2021

• Skriftlig innspill til ny stortingsmelding om kriminalomsorgen
8. mars 2021

• Skriftlig innspill angående rusreformen
11. mars 2021

• Innspill til utdanninger innen psykisk helse og rusarbeid
28. april 2021

• Innspill til ny NCD-strategi
3. mai 2021

• Innspill til nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og rid i ro
11. august 2021

• Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
10. september 2021

• Innspill til statsbudsjettet 2022 (Arbeids- og sosialkomiteen)
21. oktober 2021

Innspill til statsbudsjettet 2022 (Finanskomiteen, NCD-alliansen)
21. oktober 2021

• Innspill til forslag til regulering av konverteringsterapi
27. september 2021

• Innspill til regjeringsplattform 2022-2026
28. september 2021

• Innspill til regjeringsplattform 2022-2026 (NCD-alliansen)
28. september 2021

• Innspill til ISF-koding av høyintensitetstrening som behandling
14. desember 2021

• Innspill til representantforslag om bedre ivaretagelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer
16. desember 2021

• Innspill til barnevernsutvalget
17. desember 2021

2020

• Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023
16. januar 2020

• Innspill til statsbudsjettet 2021
27. januar 2020

• Innspill til representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser
31. januar 2020

• Innspill til forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (NCD-alliansen)
20. februar 2020

• Innspill høring – NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom
2. mars 2020

• Skriftlig innspill pårørendestrategi
16. mars 2020

• Innspill til Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien
24. mars 2020

• Rusreformen – fra straff til hjelp
2. april 2020

• Innspill om selvskadings- og selvmordsinnhold på nett
3. april 2020

• NOU 2019:20 En styrket familievernstjeneste
30. april 2020

• Klimakur 2030 (NCD-alliansen)
30. april 2020

• Partiprogram 2021–2025 – til alle Stortingspartier
8. mai 2020

• Krisepakke til helsefrivilligheten (NCD alliansen)
8. mai 2020

• Innspill til revidert nasjonalbudsjett
15. mai 2020

• Regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten
28. mai 2020

• Innspill til alkoholstrategi (NCD-alliansen)
15. juni 2020

• Innspill til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
30. juni 2020

• Innspill til endringer i barnevernloven
30. juni 2020

• Innspill til Høyres stortingsgruppe angående bedre pasienthverdag i psykisk helsevern
3. juli 2020

• Innspill til offentlig utredning om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv
1. september 2020

• Innspill til forslag om ny lov om pengespill
29. september 2020

• Innspill til Meld. St. 24 Lindrende behandling og omsorg
22. september 2020

• Innspill til arbeidet med ny NCD-strategi (NCD-alliansen)
24. september 2020

• Felles innspill til statsbudsjettet 2021 (NCD-alliansen)
13. oktober 2020

• Innspill til statsbudsjettet 2021 (Helse- og omsorgsdepartementet)
21. oktober 2020

• Innspill til høringsnotat om bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud
30. oktober 2020

• Innspill til representantforslag om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet
2. november 2020

• Anmodning til stortingspolitikere om stans i behandlingen av 29C i Helsepersonelloven
13. november 2020

• Innspill til Senterpartiets partiprogram
16. november 2020

• Innspill til Høyres partiprogram
20. november 2020

• Felles innspill Høyres programkomité (Actis, NCD-alliansen og Den norske legeforening)
20. november 2020

• Innspill til Arbeiderpartiets partiprogram
27. november 2020

• Innspill til FrP sitt partiprogram 2021-2025
14. desember 2020

2019

• Innspill til Dok8 om evaluering av samhandlingsreformen og nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås
28. januar 2019

• Innspill til representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten
30. januar 2019

• Innspill til statsbudsjettet 2020
15. februar 2019

• Høringsinnspill til representantforslag 84 S om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet
24. april 2019

• Høring NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp
3. mai 2019

• Innspill til Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn
6. mai 2019

• NOU 2018:16 Det viktigste først
21. mai 2019

• Innspill til forslag til endringer i kringkastingsloven
31. mai 2019

• Innspill til landsomfattende tilsyn 2021
12. juni 2019

• Felles innspill til lærerplanen for mat og helse (Diabetesforbundet, Nasjonalforeningen, Sunn idrett og Rådet for psykisk helse)
18. juni 2019

• Innspill til lærerplanen for naturfag
18. juni 2019

• Innspill til NOU 2019:8 «Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer» (NCD alliansen)
01.07.2019

• Innspill til ny barnevernslov
06.07.2019

• Innspill til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse
9. oktober 2019

• Innspill til statsbudsjettet 2020 (Helse- og omsorgsdepartementet)
10. oktober 2019

• Innspill til statsbudsjettet 2020 (Finansdepartementet, fra NCD alliansen)
11. oktober 2019

• Innspill til statsbudsjettet 2020 (Barne- og familiedepartementet)
15. oktober 2019

• Innspill dok8 om en ny og morderne pårørendepolitikk
5. desember 2019

• Innspill til tvangsbegrensningsloven
16. desember 2019