Lukk

Om Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse. Vi skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering. Vi jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

Vi jobber for

 • Kunnskapsutvikling og informasjon om psykisk helse
 • Helsefremmende folkehelsearbeid
 • Bedre psykisk helsekompetanse i befolkningen, også i skole og barnehage
 • Tidlige, tilgjengelige og kvalitative helsetjenester
 • Reduksjon av risikofaktorer som omsorgssvikt, rus, vold og overgrep
 • Å fremme kunnskap om beskyttelsesfaktorer for den psykiske helsen, blant annet ved å spre hverdagsglederådene
 • Økt livskvalitet og livslengde for utsatte grupper
 • Bedre selvmordsforebygging
 • Et inkluderende skole – og arbeidsliv
 • Forebygging av psykiske helseplager
 • Å kvalitetssikre medisin- og tvangsbruk
 • Å sikre medvirkning og brukerkompetanse
 • Mer åpenhet og økt kunnskap i befolkningen om psykiske lidelser, om behandling, forskning og debatt, ved å utgi et redaksjonelt uavhengig Magasinet Psykisk helse

Siden 1985 har vi bidratt til at psykisk helse har kommet på dagsordenen i Norge, fra et ensidig fokus på tvang og psykiatri til spørsmål om likeverd og gode liv.

Medlemmene våre

Rådet for psykisk helse består av 34 medlemsorganisasjoner som er opptatt av psykisk helse fra ulike perspektiver. Sammen jobber vi for en positiv endring for enkeltmennesker, i lokalmiljøet og i samfunnet.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

Humanitære organisasjoner

Utdanningsinstitusjoner

Profesjonsorganisasjoner og fagforbund

Dette jobber vi med i dag

 • Setter dagsorden gjennom å delta i samfunnsdebatten, svare på høringer/gi politiske innspill, delta i utvalg og referansegrupper og holde foredrag og innlegg.
 • Får folk til å møtes ved å arrangere samlinger, rådslag, konferanser, seminarer, gjestebud og mange andre former for møteplasser.
 • Bidrar til å bedre barn og unges oppvekstvilkår gjennom tiltak som skoleprogrammet «Alle har en psykisk helse» og «Go Campus-prosjektet». Vi jobber for et inkluderende skoleliv. Vi arbeider for at barn og unge skal lære om psykisk helse på skolen.
 • Er den største mottagerene av midler fra Stiftelsen Dam og bidrar til å utvikle, gjennomføre og implementere gode og relevante prosjekter innen forskning, forebygging og rehabilitering.
 • Jobber for et inkluderende arbeidsliv gjennom prosjekter rettet mot det offentlige og arbeidsgivere. Vi samarbeider med Nav og Helsedirektoratet om dette.
 • Brukermedvirkning i alle ledd, fra forskning til praksis – også for barn og unge.
 • Utgir Magasinet Psykisk helse fem ganger i året.
 • Jobber for å redusere bruken av tvang og gjennomføre medisinfrie behandlingsalternativ.
 • Kurs i depresjonsmestring og belastningsmestring finnes for unge, voksne og eldre i alle landets fylker. Hvert år blir det flere kommuner som tilbyr kurs.
 • Vi ønsker bedre forebygging av psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv i Norge.
 • Vi er medlem i den norske NCD-alliansen.
 • Vi har bidratt til at psykisk helse likestilles med fysisk helse i Folkehelsemeldingen 2015
 • Hvert år deler vi ut Tabuprisen. I 2023 gikk den til Silje Falmår, i 2022 til Martin Eia-Revheim, i 2021 til Sara Vuolab og i 2020 til Ingebjørg Blindheim.

Kongelig beskytterskap

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for Rådet for psykisk helse. Les mer om beskytterskap her.