Lukk

Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 24. november 2021.

KAPITTEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1 Formål og visjon

Rådet for psykisk helses visjon er: Et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

Rådet for psykisk helse er en frittstående og partipolitisk uavhengig paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse.

Rådet for psykisk helse skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering.

§ 2 Medlemskap

Medlemskategorier:

a) bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse b) norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner c) arbeidstakerorganisasjoner innen psykisk helse d) humanitære organisasjoner og andre organisasjoner

Vilkår for medlemskap: Institusjoner og organisasjoner som støtter opp under Rådet for psykisk helses formål kan være medlemmer.

Opptak av nye medlemmer krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Medlemmene må kunne dokumentere vedtekter, en demokratisk styringsstruktur samt offisielt reviderte regnskap.

§ 3 Årsmøtet

Ordinært årsmøte for representantskapet holdes hvert år innen utgangen av november måned. Repskapet møtes på årsmøtet og skal ha følgende dagsorden:

 • Åpning
 • Innkallingens lovlighet
 • Konstituering 3.1 Valg av møtedirigent 3.2 Valg av sekretær 3.3 Valg av protokollkomité på 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av fullmakter
 • Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden
 • Vedta årsberetning
 • Regnskap

a) fastsette kontingent for ulike kategorier av medlemsorganisasjoner

8. Faste vedtakssaker

a) strategi for en treårsperiode som følger strategiperioden b) velge styrets leder, nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer for en periode på 3 år

c) velge en valgkomité for en funksjonstid på 3 år d) velge revisor hvert år e) velge kontrollkomité med en funksjonstid innenfor strategiperioden. Innkomne saker lagt fram gjennom styret

9. Periodevise vedtakssaker

a) nye medlemssøknader b) vedta eventuelle vedtektsendringer

Det tillates ikke benkeforslag på årsmøtet. Dersom en sak likevel meldes på årsmøtet kan den settes på agendaen under Eventuelt dersom 2/3 av årsmøtet støtter det. Eventueltsaker kan ikke voteres over.

§ 4 Rådets organer

Rådet for psykisk helse skal ha følgende organer:

 • representantskap
 • årsmøtet
 • styre
 • valgkomité kontrollkomité

KAPITTEL II: REPRESENTANTSKAPET

§ 5 Sammensetning

Representantskapet består av en representant fra hver av medlemsorganisasjonene.

Bare representanter for organisasjoner som har betalt medlemskontingent for inneværende år har stemmerett. De øvrige har kun tale- og forslagsrett.

Styrets medlemmer møter i representantskapet og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett med mindre dette er den stemmeberettiget fra organisasjonen.

§ 6 Mandat og prosess:

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av november måned. Saker fremføres av møtedirigenten/representantskapets leder. Ved inhabilitet skal annen møtedirigent velges til den konkrete saken.

Innkalling til representantskapsmøte skal være utsendt 12 uker før møtet holdes. Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøte må være styret i hende senest 8 uker før representantskapsmøte holdes.

Saksliste med sakspapirer skal utsendes senest 3 uker før representantskapsmøte holdes.

Vedtektsendringer og opptak av nye medlemmer krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede representantene. Eksklusjon av medlem krever 3/4 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede representantene. Ellers avgjøres alle saker og valg ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet kjøres det ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Det føres protokoll over forhandlingene og vedtakene. Protokollen underskrives av de to representantene som er valgt for dette.

Styret kan innkalle til ekstraordinært møte i representantskapet. Styret skal innkalle til ekstraordinært møte i representantskapet dersom dette kreves av minst 1/3 av representantskapets medlemmer.

Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen. Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte med minst tre ukers varsel.

KAPITTEL III: STYRET

§ 7 Sammensetning

Styret består av sju medlemmer (leder, nestleder, fem styremedlemmer). Det velges også to varamedlemmer.

Leder, nestleder og fire styremedlemmer velges i representantskapets årsmøte. Ett styremedlem velges av og blant de ansatte i sekretariatet i Rådet for psykisk helse.

Styret skal representere mangfoldet i medlemskategoriene (jf § 2). Styret skal sammensettes slik at det har god innsikt i alle Rådets kjerneområder.

Minst ett medlem og ett varamedlem velges fra brukerorganisasjonene (jf § 2a).

Ett medlem kan velges utenfor medlemsorganisasjonene (jf. § 2).

§ 8 Arbeidsoppgaver

Styret er Rådet for psykisk helses høyeste organ mellom møtene i representantskapet. Det skal:

a) Forberede, herunder fremme forslag til vedtak i saker som skal behandles i representantskapet (jf § 5)
b) utforme, budsjettere og gjennomføre en plan for Rådets virksomhet,
c) forvalte og disponere Rådets midler og fastsette årsregnskapet,
d) Oppnevne underutvalg og be medlemsorganisasjonene fremme forslag til medlemmer
e) Vedta tildeling av midler etter forslag fra underutvalgene, eller delegere slik myndighet til disse utvalgene,
f) Tilsette generalsekretær og utøve arbeidsgiveransvar for denne.
g) Føre kontroll med Rådet for psykisk helses regnskaper og sekretariatets arbeid.

§ 9 Saksbehandling

Styrets leder innkaller til styremøter. Styremøte skal også holdes når minst to av de øvrige styremedlemmene krever det.

Møtet forberedes og ledes av styrets leder, eller av nestleder hvis lederen har forfall eller er inhabil. Varamedlemmer deltar på alle styremøter.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre av de øvrige styremedlemmer er til stede.

Avstemninger avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet skal møtelederens stemme være avgjørende. Varamedlemmer har stemmerett ved forfall blant ordinære styremedlemmer.

Det skal føres protokoll over forhandlingene og vedtakene.

Rådet for psykisk helse forpliktes utad ved underskrift fra styrets leder eller nestleder og fra ett styremedlem som er fast oppnevnt av styret til dette.

KAPITTEL IV: ANDRE ORGANER

§ 9 Kontrollkomité

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer med organisatorisk kompetanse samt juridisk og regnskapsmessig kyndighet som skal føre kontroll med styrearbeidet. Inntil to av medlemmene kan rekrutteres blant medlemsorganisasjonene i Rådet for psykisk helse.

Valgkomiteen fremmer forslag til medlemmer av kontrollkomiteen for representantskapet.

Kontrollkomiteens mandat

Kontrollkomiteens funksjon er å kontrollere styrets arbeid.

a) Kontrollkomiteen skal kontrollere at økonomiske disposisjoner skjer i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av Rådets styrende organer, samt vurdere forsvarlig saksgang. b) Kontrollkomiteen gjennomgår organisasjonens regnskap og ser til at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med rammer, prioriteringer og retningslinjer vedtatt av representantskapet. Kontrollkomiteen skal gjennomføre to møter med styret årlig og levere en årlig redegjørelse til representantskapet.

§ 10 Revisor

Representantskapet velger en statsautorisert revisor til å kontrollere regnskapet og tildeling av midler fra Rådet.

Revisor skal påse at regnskapet tilfredsstiller kravene til regnskapsførsel for ideelle stiftelser. Hen skal bekrefte at Rådets verdier er tilstede for så vidt dette ikke går fram av depotoppgaver eller saldooppgaver fra bank.

§ 11 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer som representerer mangfoldet i medlemsorganisasjonene.

Valgkomiteen skal framsette forslag til kandidater ved alle valg som foretas av representantskapet.

Valgkomiteen skal bidra til at det blir kontinuitet og fornyelse i Rådet for psykisk helses organer. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges en gang. Det må skiftes ut minst ett medlem i valgkomiteen ved hvert valg.

KAPITTEL V: EKSKLUSJON

§ 12 Eksklusjon

Representantskapet kan med tilslutning fra tre firedeler av de avgitte stemmer vedta å ekskludere et medlem som vesentlig opptrer i strid med Rådets formål eller interesser eller som ikke lenger oppfyller betingelsene for å være medlem.

Representantskapet kan bare treffe vedtak om eksklusjon etter forslag fra styret.

Medlemmet skal minst én måned før representantskapet behandler saken være gitt anledning til å uttale seg om styrets forslag, og skal dessuten gis anledning til å delta og ta ordet under representantskapets behandling av saken, men uten rett til å avgi stemme.

KAPITTEL VI: AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 13 Vedtektsendringer

Representantskapsmøtet kan foreta endringer i disse vedtektene med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

Forslag til endringer må være framsatt senest 8 uker før møtet.

§ 14 Oppløsning

Eventuell oppløsning av Rådet for psykisk helse kan besluttes på ordinært representantskapsmøte med minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Forslag om oppløsning må være fremsatt skriftlig overfor styret innen 1. desember året før representantskapsmøtet.

Rådets midler skal i tilfelle oppløsning anvendes i samsvar med Rådet formål.

Fordeling/anvendelse av driftskapital og aktiva avgjøres av representantskapet med simpelt flertall.

§ 15 Ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft 24. februar 2021. Fra samme dato oppheves Rådets vedtekter av 18. juli 2007 med senere endringer.

Nye vedtektsendringer trer i kraft 3 måneder etter at de er vedtatt, hvis ikke minst 1/3 av representantskapets medlemmer innen 2 måneder skriftlig har forlangt endringer utsatt til ny votering på neste representantskapsmøte.

Endringslogg:

På årsmøtet 22. april 2009 ble Mental Helse Ungdom og Norsk Tourette Forening tatt opp som medlemmer.

På samme årsmøte ble det gjort endringer i § 5b og 8b, slik at ansvar for å vedta budsjett nå ligger til styret.

På årsmøtet 28. april 2011 ble Hvite Ørn og Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS) tatt opp som medlemmer.

På årsmøtet 8. mai 2012 ble §§ 5 a), 6 og 8 c) endret.

På årsmøte 23. november 2012 ble §1 visjon og formål endret, og §2d. LLH ble tatt opp som medlem.

På årsmøtet 3. desember 2013 ble Bipolarforeningen tatt opp som medlem.

På årsmøtet 16. november 2016 ble Landsforeningen mot seksuelle overgrep tatt opp som medlem.

På årsmøtet 28. november 2018 ble Hjelpekilden Norge tatt opp som medlem.