Lukk
Tilbake til oversikt

Diagnoser, helseplager og forebygging

Hvordan forebygger vi psykiske helseplager? Hva er egentlig angst? Og kan du jobbe selv om du er deprimert? Her kan du lese mer om ulike diagnoser og psykiske helseplager, og få tips om både forebygging og behandling.

Forebygging av psykiske helseplager

Få eller ingen går gjennom livet uten plager eller sykdom av noe slag. Psykiske helseplager er vanlig i befolkningen, og mange av oss opplever angst eller depresjon i løpet av livet. Sårbarhet for alvorlige og mindre alvorlige psykiske lidelser er ujevnt fordelt, noen er mer utsatte enn andre, og ikke alt kan forebygges. Det er likevel en del ting du kan gjøre selv, både for å forebygge og for å bidra til bedring.

Arbeid er god medisin

Ja, du kan jobbe selv om du har en psykisk helseplage. Rådet for psykisk helse jobber for at arbeidslivet skal bli mer inkluderende, slik at det er mulig å være i jobb i perioder med sykdom/plager, og at det skal bli lettere for personer som har vært utenfor arbeidslivet å komme i jobb.

Pakkeforløp for psykiske helseplager

Helsedirektoratet:

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.