Psykisk helse og arbeidsliv

Å ha psykiske helseplager trenger ikke å bety at man ikke kan jobbe. De fleste med psykiske helseplager er i arbeid. Arbeid gir mening, mestring og tilhørighet til et sosialt miljø.

Før var det vanligere å tenke at mennesker med psykiske helseplager måtte bli friske før de gikk ut i arbeid. Nå vet vi mer om at arbeid kan gjøre folk friskere. Det er ikke diagnosen i seg selv som avgjør om man kan arbeide eller ikke. Det handler om å finne arbeidsoppgaver og løsninger som passer for den enkelte.

God ledelse er å se hver og en

Det er viktig at arbeidsgivere ser mulighetene hos den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiveren må legge til rette for en god dialog. Arbeidsgiver og arbeidstaker er begge forpliktet til å komme frem til hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, i tillegg til å bli enige om arbeidstid og eventuelle andre tilretteleggingsbehov. Arbeidsgiveren har ansvar for å gi opplæring og sørge for at arbeidstakeren blir tatt godt imot i arbeidsmiljøet.  

Rådet for psykiske helse har sammen med AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) laget en liste med anbefalinger for arbeidsgivere og støtteapparatet i forbindelse med rekruttering og inkludering av mennesker med psykiske helseplager. 

Tiltak og oppfølging

NAV har flere tiltak som retter seg inn mot å inkludere mennesker med psykiske lidelser i jobb. 

Les om Navs tiltak her:
Har du psykiske helseplager og ønsker å komme i jobb?
Lønnstilskudd kan gjøre terskelen for ansettelse lavere.

Andre tiltak:
Fontenehus Norge jobber for at arbeidsrettet rehabilitering skal få en sentral plass i tilbudet til personer med psykiske helseplager.  

Mer om psykisk helse og arbeidsliv

Rådet for psykisk helse leder prosjektet Arbeidsfokus på DPS - til samarbeid med NAV.