Close Menu

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt fram idag. Her er noen sentrale avsnitt på psykisk helse-feltet:

Pårørendesenteret

Stiftelsen Pårørendesenteret tilbyr pårørendeveiledning, kurs og undervisning både til pårørende og fagfolk, lokalt og nasjonalt. Senteret driver også pårørendesenteret.no, et landsdekkende nettsted for pårørende og pårørendeprogrammet.no, et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Det ble bevilget 8 mill. kroner til Stiftelsen Pårørendesenteret ifb. revidert nasjonalbudsjett for 2023, jf. Innst. 490 S (2022–2023). Bevilgningen foreslås videreført med 8,9 mill. kroner i 2024.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag som markeres 10. oktober hvert år. Målet for bevilgningen er å øke befolkningens forståelse av egen psykisk helse, hva som bidrar til god og dårlig psykisk helse, redusere stigma og å øke åpenheten om psykisk helse i samfunnet. Bevilgningen går til Mental Helses koordinering av den norske kampanjen. Arrangementer blir gjennomført av kommuner, skoler, organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner i Norge over en periode på om lag en måned.

Verdensdagen er Norges største opplysningskampanje om psykisk helse. Tema for 2022 var Vi trenger hverandre – løft blikket. Verdensdagen bidrar til en bred mobilisering og synlighet på flere plattformer i en konsentrert periode. I tillegg til gjennomføring av konkrete tiltak gir Verdensdagen mulighet til å påvirke holdninger, atferd og kultur, noe som gir ringvirkninger langt utover kampanjeperioden. Måloppnåelsen til ordningen vurderes som høy. En stor andel av befolkningen ble eksponert for kampanjen gjennom sosiale medier og media i 2022.

I saldert budsjett for 2023 ble det bevilget 5,2 mill. kroner til Verdensdagen. Det foreslås å videreføre bevilgningen med 5,6 mill. kroner i 2024.

Psykisk helse og livskvalitet – kjønns og seksualitetsmangfold

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2022–2023), jf. Innst. 11 S (2022–2023) ble det opprettet en ny tilskuddsordning for psykisk helse innen LHBT+- feltet. Formålet med bevilgningen er å bidra til god psykisk helse, livskvalitet og mer likeverdige helse- og omsorgstjenester for grupper av befolkningen som bryter med normer for kjønn og seksualitet (LHBT+–befolkningen).

Som oppfølging av Innst. 11 S (2022–2023) ble det avsatt 8 mill. kroner av saldert budsjett for 2023 til formålet. Bevilgningen foreslås videreført med 8,6 mill. kroner i 2024.

Enkeltstående tilskudd til navngitte tilskuddsmottakere

I 2022 ble det i tillegg bevilget til sammen 32,2 mill. kroner i enkeltstående tilskudd til flere navngitte tilskuddsmottakere over post 71:

 • Erfaringssentrum (2,5 mill. kroner)
 • Harry Benjamin Ressurssenter (3,8 mill. kroner)
 • Selvhjelp Norge (19,5 mill. kroner)
 • Pårørendesenteret (6,3 mill. kroner)
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser (7 mill. kroner)

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2022–2023), jf. Innst. 11 S (2022–2023) ble enkeltstående tilskudd til disse organisasjonene avviklet og bevilgningene disponert til andre prioriterte tiltak, som bl.a. søkbare tilskuddsordninger innen psykisk helse- og rusfeltet. Det vises for øvrig til egen omtale av Pårørendesenteret over.

Frivillig arbeid, hjelpetelefoner mv.

Utover gjennomgående budsjettiltak omtalt i del I, og generell prisomregning foreslås bevilgningen økt med 40 mill. kroner til tilskuddsordningen rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold, hvorav 15 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 765, post 71 reduseres tilsvarende. Forslaget er en videreføring av tilsvarende endring i revidert nasjonalbudsjett, jf. Innst. 490 S (2022–2023).

Videre foreslås bevilgningen redusert med 2,6 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 765, post 74 økes tilsvarende for å videreføre tilskuddet til Pro senteret. Forslaget er en videreføring av tilsvarende endring i revidert nasjonalbudsjett, jf. Innst. 490 S (2022–2023).

Formålet med bevilgningen er å bidra til at personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer eller med erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester, oppnår bedret livskvalitet, mestring og mulighet for aktiv og meningsfull tilværelse. Dette gjøres gjennom å legge til rette for frivillige og ideelle organisasjoners arbeid for målgruppene.

Bevilgningen omfatter institusjonsbaserte tilbud, aktivitetstilbud samt informasjons-, veilednings- og støttetilbud til personer i vanskelige livssituasjoner og deres pårørende, bl.a. gjennom hjelpetelefoner og ulike digitale hjelpeverktøy.

I 2023 avviklet regjeringen en rekke øremerkinger over posten og innlemmet i hovedsak bevilgningene i søkbare tilskuddsordninger. Med dette la regjeringen til rette for en mer rettferdig fordeling av tilskuddsmidler basert på kriterier i regelverk.

Enkeltstående tilskudd til navngitte tilskuddsmottagere

I 2022 ble det bevilget til sammen 276,9 mill. kroner i enkeltstående tilskudd til flere navngitte tilskuddsmottakere over post 72:

 • Blå Kors recovery (1,6 mill. kroner)
 • Fjordhagen drift AS (2,2 mill. kroner)
 • Fotballstiftelsen (18 mill. kroner)
 • Frelsesarmeen Gatehospital i Bergen (30,6 mill. kroner)
 • Frelsesarmeen Gatehospital i Oslo (50 mill. kroner)
 • Frelsesarmeens rusomsorg (2 mill. kroner)
 • Idretten skaper sjanser (12 mill. kroner)
 • IOGT Sammen om nøden (6,6 mill. kroner)
 • No Limitation AS (6,5 mill. kroner)
 • PitStop Norge (3 mill. kroner)
 • Stiftelsen Evangeliesenteret (35,7 mill. kroner)
 • Stiftelsen Karmsund ABR (1,5 mill. kroner)
 • Stiftelsen Kraft (3,3 mill. kroner)
 • Stiftelsen P22 (23,6 mill. kroner)
 • Stiftelsen Retretten (4,3 mill. kroner)
 • Livslosen (10 mill. kroner)
 • Kirkens SOS (27,8 mill. kroner)
 • Mental helses hjelpetelefon (27,5 mill. kroner)
 • Blå Kors’ Snakk om mobbing (3,5 mill. kroner)
 • Vern for eldre (1,2 mill. kroner)
 • City Changers (1 mill. kroner)

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2022–2023), jf. Innst. 11 S (2022–2023) ble enkeltstående tilskudd til disse organisasjonene avviklet og bevilgningene disponert til andre prioriterte tiltak, herunder til andre søkbare tilskuddsordninger innen psykisk helse- og rusfeltet.

Fontenehus

Formålet med bevilgningen er å bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid. Bevilgningen skal bidra til etablering av flere fontenehus, sikre videre drift i eksisterende fontenehus og bidra til drift av paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge. Fontenehusene jobber for at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få støtte på veien til lønnet arbeid og studier, og til å ta tilbake kontrollen over eget liv. Medlemmer og ansatte arbeider sammen i et helsebringende arbeidsfellesskap bygget på grunnleggende menneskelige behov for å bli sett, hørt, være nyttig, mestre og tilhøre et fellesskap.

To nye fontenehus åpnet i 2022, noe som førte til at det var 22 åpne fontenehus med totalt 4 500 medlemmer i Norge dette året.

Alle fontenehusene følger akkrediteringsløp i henhold til regelverket. De lokale fontenehusene jobber kontinuerlig med å være en del av kommunens integrerte tilbud til målgruppen. I løpet av 2022 har ytterligere to fontenehus fått formalisert samarbeid med NAV i form av arbeidsforberedende trening (AFT). Følgelig er det nå fem fontenehus som har slikt samarbeid.

Fontenehusene måtte i større eller mindre grad forholde seg til smittevernrestriksjoner i starten av 2022. Dette, i kombinasjon med nedgang i aktivitet og mindre mulighet til å ha omvisninger for nye medlemmer, har ført til noe mindre aktivitet enn ønskelig gjennom året og mye arbeid med å få opp igjen aktivitetsnivået.

Kun et fåtall kommuner har vedtatt økt finansiering til fontenehusene. Av husene som er mer enn fire år gamle søker flesteparten om minst 50 pst. av driftsutgiftene.

Fontenehus Norge har for femte år på rad gjennomført to nasjonale undersøkelser blant aktive medlemmer. Det er gjennomført ledersamlinger, faste temamøter for kunnskapsdeling og fagsamling. Fontenehus Norge har også bidratt i internasjonalt arbeid.

Tilskuddsordningen vurderes til å ha middels måloppnåelse i 2022.

I saldert budsjett for 2023 ble det bevilget 61,7 mill. kroner til fontenehusene og Fontenehus Norge. Bevilgningen foreslås styrket med 10 mill. kroner til 76,3 mill. kroner i 2024.

Den økte bevilgningen er en videreføring av tilsvarende styrking som ble vedtatt ifb. revidert nasjonalbudsjett for 2023, jf. Innst. 490 S (2022–2023).

Enkeltstående tilskudd til navngitte tilskuddsmottagere

I 2022 ble det bevilget til sammen 11,7 mill. kroner i enkeltstående tilskudd til flere tiltak på posten:

 • Forandringsfabrikken (7,3 mill. kroner)
 • Modum bad (1,6 mill. kroner).
 • Skeiv ungdoms ungdomstelefon og Fri – Rosa kompetanse og sosial (2,8 mill. kroner).

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2022–2023), jf. Innst. 11 S (2022–2023) ble enkeltstående tilskudd til disse organisasjonene avviklet og bevilgningene disponert til andre prioriterte tiltak, som bl.a. søkbare tilskuddsordninger innen psykisk helse- og rusfeltet.  •

 

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!