Close Menu

SVAR: Ordningen med felles henvisningsmottak kalles «En vei inn» og innebærer at henvisninger ikke kan sendes direkte til avtalespesialister i psykiatri eller psykologi, men må sendes til et felles henvisningsmottak ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) der de vil rettighetsvurderes. Ordningen ble innført for alle avtalespesialister i Helse Sør-Øst i september 2023, men foreløpig bare for noen regioner i de andre helseforetakene. Det er derfor for tidlig å vite om ordningen fungerer slik den er tenkt.

Målet med denne nye ordningen er å sikre pasienter like rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det innebærer en rettighetsvurdering av helsetilstanden innen ti dager og en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Frem til nå var dette en frist som kun gjaldt for henvisning til DPS og ikke når fastlegen sendte direkte henvisning til avtalespesialistene.

Avtalespesialister er de spesialistene som har en avtale med helseforetakene om å drive praksis, og som får offentlig tilskudd for å gjøre dette. Bakgrunnen for at dette skjer er at det har vært lite samarbeid mellom helseforetakene og avtalespesialistene i psykisk helsevern og med lange ventelister. Det har ikke vært de samme utfordringer for avtalespesialister i de somatiske helsetjenestene og derfor er det ingen endring der om felles mottak. Avtalespesialistene hvor «En vei inn» er innført kan heretter bare få henvist pasienter som er tildelt rett til helsehjelp av helseforetaket/DPS. For privatpraktiserende spesialister gjelder ikke denne nye ordningen, da de ikke får offentlig tilskudd til å drive sin praksis.

 

Før kunne fastlegen sende henvisning direkte til avtalespesialistene, det kan de ikke lenger. Men du som pasient har samme pasientrettigheter som før ved at du fortsatt har rett til å velge behandlingssted, både hvilket DPS som skal rettighetsvurdere henvisningen og hvor helsehjelpen skal mottas: ved et konkret DPS eller hos en avtalespesialist.

Du som pasient skal informeres om den nye ordningen av den som henviser deg. Det er viktig at du får informasjon om at du fortsatt kan velge hvor du vil ha behandling. Du kan selvfølgelig også oppgi at du ønsker behandling fra en mann eller kvinne, men det inngår ikke fra brukerrettighetsloven at dette er en «rett» du kan få innfridd. På den annen side skal brukerrettighet fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjenesten ved å fremme sosial trygghet og respekt for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd, hvor jeg vil mene at det å følge opp pasientens ønske om valg av behandler kan være viktig i psykisk helsevern.

Ordningen innebærer da at det er DPS som skal «vurdere om du har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten». Hvordan «nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten» vurderes finner du på Helsedirektoratets nettside.

DPS har ansvar for at vurdering av henvisningen besvares med brev til deg som pasient innen ti dager. I brevet skal det stå dato for når behandling senest skal starte og hvor du skal få helsehjelpen. Vi du ha behandling hos en avtalespesialist så sendes henvisningen videre fra DPS til avtalespesialisten etter at rettighetsvurderingen er gjort. Avtalespesialisten har ansvar for å gi deg beskjed om når du får første time. Kan avtalespesialisten ikke starte behandling innen fristen, må de gi beskjed til DPS, som da har ansvar for å finne alternativt behandlingssted. •

Ann Færden, psykiater

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse