Close Menu

SVAR: Du spør utfordrende, og jeg begynner med å si noe om hva personlighet og personlighetsforstyrrelse er. Vil også si at psykopat ikke lengre blir brukt som fagord, man bruker antisosial personlighet.

Vi har alle en personlighet. Personligheten gjenspeiler hvordan vi forstår oss selv, andre og hendelser og hvor intense, hensiktsmessige og stabile våre følelsesreaksjoner er. Dette gjelder behov for nærhet og distanse til andre mennesker, kontroll og impulsivitet, engasjement og unnvikelse, behov for oppmerksomhet og beundring og tillit og mistenksomhet. Dette er områder med motsetninger hvor det ene, som tillit, er sett på som et mer positivt trekk og mistenksomhet mer negativt. Alle vil kunne kjenne på at de har trekk fra ulike sider av disse områdene, både de mer positive og de negative. Det er det som gjør at akkurat jeg er meg. Personligheten er stort sett stabil, men vanskelige trekk kan komme frem i oss alle ved kriser.

Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse og vansker med mellommenneskelige relasjoner får negativ påvirkning på hvordan man fungerer i det daglige. Personlighetsforstyrrelser kan gi problemer med å styre følelsene, slik at de blir for sterke, eller så svake at man ikke kommer i kontakt med dem. Sammen med svingende selvfølelse og vanskene i forhold til andre kan dette føre til kriser og akutte stressreaksjoner med selvmordsønsker og for noen selvskading og med behov for innleggelse og ivaretagelse.

Det finnes i alt tolv ulike personlighetsforstyrrelser, to av dem er narsissistisk og antisosial. Trekkene som karakteriserer en narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en storslått følelse av egen betydning, fantasier om suksess, man tror man er spesiell, krever mye beundring, forventer særbehandling, drar fordel av andre for å oppfylle egne behov, mangler empati og identifiserer seg ikke med andres følelser og behov, misunner andre og opptrer arrogant.

Trekkene som karakteriserer en antisosial person­lighetsforstyrrelse er å ikke rette seg etter sosiale normer og lover, lure, lyve og bedra andre. Man er impulsiv og mangler evne til å planlegge fremover, opptrer uansvarlig og hensynsløst og viser ingen anger, er likegyldig og bortforklarer å ha såret, stjålet eller mishandlet andre.

De to personlighetsforstyrrelsene har både felles- og ulike trekk. De er ulike når det gjelder hovedtrekket, kjernen i det som fører til vansker, ved at narsissistisk medfører høye tanker om egen betydning og antisosial medfører løgnaktig og bedragersk atferd. Det de har felles er at de har redusert forståelse og medfølelse for andre enn seg selv, narsissistisk ved at en ikke har empati og ikke kan identifisere seg med andres følelser og antisosial ved å ikke vise anger. Videre kan det være vanskelig å skille det som hos narsissistisk blir beskrevet som å dra fordel av andre og hos antisosial å opptre hensynsløst. Et annet felles trekk er å opptre arrogant eller ikke rette seg etter sosiale normer. Ingen personlighetstrekk som en ønsker hos sine nærmeste og som gjør livet svært vanskelig for den det gjelder og familien. Begge personlighetstypene kan ofte være sjarmerende, kommer raskt inn i et kjærlighetsforhold og det kan ta tid før en forstår hvorfor det oppstår vanskeligheter. •

Send inn ditt spørsmål til redaksjonen@psykiskhelse.no

Advokat Helge Hjort, psykiater Ann Færden, post.doc. Ann-Mari Lofthus og psykolog Cecilie Benneche svarer på pørsmål om juss, psykiatri, velferd og psykologi.

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Det koster å lage god journalistikk. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, men vi får ingen pressestøtte eller lignende. Støtt oss gjerne ved å vippse for eksempel 25 kroner til 12137.