Close Menu

Forskning og undersøkelser viser at jenter er flinkere til både å oppsøke og bruke helsesykepleiere i skolene, til å snakke om vanskelige ting som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, søvn og konsentrasjonsvansker, lese- og skrivevansker, mobbing, ekskludering osv. Temaene er mange, men felles for de er tilgangen på en kunnskapsrik og omsorgsfull voksen som lytter og gir gode råd.

Om gutter sier forskningen og undersøkelser at de sjelden oppsøker helsesykepleiere ved skolene. Det blir forbundet med blant annet skam og redsel for å bli sett ned på av andre medstudenter, gutter er ikke oppdratt til å snakke om følelser og kropp, og for mange gutter er det vanskelig og nedverdig å snakke med det motsatte kjønn.

Overvekt kvinner

En underkommunisert problemstilling kan være kjønnsbalansen i yrket, fordi det knapt nok finnes mannlige helsesykepleiere i dag. Tall fra 2018 viser at av 3000 helsesykepleiere var det kun 11 menn. Det gir stor grunn til bekymring for det tilbudet som gis. En annen problemstilling er at tittelen og yrket kun er forbeholdt sykepleiere, noe som i utgangspunktet er svært diskriminerende for andre yrkesgrupper innen helse- og omsorgstjenesten. Herunder vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Gutte- og mannsperspektivet er den tredje problemstillingen, da det muligens er svært lite kommunisert i et svært kvinnedominert yrke. Å vite om ulike utviklingsfaser og utfordringer hos kjønnene i ungdomsalderen, er ikke ensbetydende med at man får etablert en trygghetsrelasjon hos både gutter og jenter. Gutter trenger mannlige forbilder og en person som kanskje har gjennomgått mange av de samme utfordringene.

Kultur for gutter

Gutter trenger mannlige forbilder og mannlig interaksjon. Det er uheldig å unnlate sunn logikk og fornuft i viktigheten av å rekruttere menn til å bli helsesykepleiere. Spesielt med hensyn til å skape en god kultur for gutter til å snakke om egen psykisk og fysisk helse. Naturlige temaer vil være søvn, kosthold, pubertet, påvirkning av sosiale medier, seksualitet, identitet, utviklingsstadier, følelser, atferd, mindfulness, negative automatiske tanker, skole, prestasjoner, prestasjonspress, angst, depresjon, og flere aktuelle temaer. Bredden er stor og for mange gutter vil det være særdeles forebyggende å starte tidlig å snakke om temaer som preger hverdagen. Ingen temaer er for dumme og ingen for små eller store.

For der jenter sliter med angst, depresjoner og spiseforstyrrelser – sliter gutter med konsentrasjonsvansker, skoleprestasjoner og mangel på mestring. Mannlige helsesykepleiere kan muligens kjenne seg igjen i mange av utfordringene guttene sliter med av egenerfaringer, og derfor komme med velmente og gode råd. Menn og damer er forskjellige, tenker forskjellig, har forskjellige behov, og har ulike problemstillinger og utfordringer, kanskje spesielt i ungdomsalderen. Gutter er derfor sårbare de også, men kanskje på en annen måte enn jenter.

Beskyttet tittel

Jobben som helsesykepleier er å drive oppsøkende og forebyggende arbeid – ikke behandling. Man trenger ikke være sykepleier i bunn for å kartlegge, gi råd, veiledning og henvise til andre behandlere. Tiden er overmoden for å slutte å beskytte sin egen yrkestittel for enhver pris og heller tenke på hva som er det beste for det enkelte individet, i dette tilfellet gutter som vegrer seg for å oppsøke tjenesten. Det trengs derfor en massiv satsing på å rekruttere flere menn inn i yrket og tjenesten, med hensikt om å fornye tjenestetilbudet.

Fra et mannsperspektiv og med erfaring fra skolesektoren og egne ungdomsbarn, hvor jeg har hatt mange samtaler med gutter i forskjellige aldre – er mine erfaringer samstemt med resultater og funn fra forskningen og undersøkelser. Som med alt annet finnes det unntak, men generelt er ikke gutter flinke til å ta opp temaer som omhandler egen psykisk og fysisk helse. De fleste svarer på spørsmål som man stiller dem og har egne refleksjoner, men jeg har ikke opplevd mange gutter som selv oppsøker voksne for å snakke om egne følelser, tanker, seksualitet og identitet.

Menn og kvinner er ulike, men samtidig utfyller man hverandre godt. Dette gjelder i alle sammenhenger. Forskning og undersøkelser viser at ved å ha en kjønnsbalansert arbeidsgruppe, får man mange gode og positive gevinster. Kanskje gjelder dette spesielt i helse- og omsorgsyrker og i utdanningsinstitusjoner. Man har mindre konflikter, har både mannlige og kvinnelige forbilder og skaper et bedre arbeidsmiljø. Det burde vært et mål fra regjeringen at alle kommuner hadde både mannlige og kvinnelige helsesykepleiere ved skolene.

Dette er en debattartikkel. Synspunktene står for skribentens regning.

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse