Close Menu

En ny rapport fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) viser en alvorlig utvikling i tall for digitale overgrep mot barn og unge.

Press og trusler på nett og mobil øker. Nesten én av tre jenter og én av ti gutter har mottatt uønskede forespørsler om å snakke om sex eller utføre seksuelle handlinger, i følge en pressemelding fra NKVTS. Samtidig mangler voksne som foreldre, lærere og ansatte i helse- og sosialtjenester, ofte kunnskap om barns nett- og mobilbruk. 3715 saker om digitale seksuelle overgrep ble sendt fra Kripos til etterforskning i politidistriktene i Norge, i 2020.

Prosjektleder Per Moum Hellevik ved NKVTS er bekymret for utviklingen:

– Mange fornærmede har forklart om nedstemthet, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker og problemer med selvbilde og angst i etterkant av overgrepene. Noen har utviklet post-traumatisk stresslidelse, depresjon eller de har begynt med selvskading, sier Hellevik i følge pressemeldingen.

– Vi ser at barn og unge som utsetts for digitale seksuelle overgrep kan oppleve å bli påført skyld for det som er skjedd. Utsatte har aldri skyld i dette. Ansvaret for overgrepene ligger alltid hos utøver, sier Hellevik.

Rapporten viser at fornærmede kan være redde for å fortelle om saken til familie og venner. Ofte har de utført handlingene som er grunnlag for domfellelsen, og det kan oppleves som skambelagt.

Fakta Overgrep på nett
Arrow
  • Ti prosent av jenter og fire prosent av gutter har opplevd press eller trusler om å snakke om sex eller utføre seksuelle handlinger på nett eller mobil.
  • Den nye rapporten fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) viser at voksne mangler kunnskap om barns aktivitet på internett.
  • Blant ansatte i BUP (Psykisk helsevern for barn og unge) er det kun 16 prosent av terapeutene som har tilstrekkelig kompetanse til å behandle unge overgripere.

Overgriper trenger hjelp

Rapporten kan tyde på et udekket behov for hjelp blant overgripere. Selv om tilbudene eksisterer, er det uklart om de er tilstrekkelige, også i tilfeller der barn og unge har skadelig seksuell atferd. Psykiske og fysiske helseutfordringer, mobbing, sosial isolasjon og økonomiske vanskeligheter kan være utbredt blant utøverne. Mange uttrykker stort behov for hjelp, i følge Per Moum Hellevik.

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) har hatt mange saker som involverer problematisk seksuell atferd det siste året. Nesten åtte av ti behandlere rapporterer om dette.

– Samtidig er det kun 16 prosent av terapeutene som opplever å ha den kunnskapen og de verktøyene de trenger for å følge opp og tilby effektiv behandling, sier  forskningslederen.

NKVTS konkluderer med at forebygging og forhindring av digitale seksuelle overgrep vil kreve prioritering på politisk nivå, hos politiet og påtalemyndigheten, og at foreldre og foresatte involverer seg i barnas aktivitet på internett. •

 

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse