Lukk

Utvilsomt tid for handling

Det er stor avstand mellom ressurser og forventninger i psykisk helsevern. I et land der helsetjenestene tilstreber å kunne hjelpe alle, er det livsfarlig dersom systemet kneler, ikke løser oppgavene eller i verste fall innbyr til så liten grad av tillit at folk ikke lenger tror de kan få hjelp.

Vi er helt avhengige av å ha en fungerende spesialisthelsetjeneste for å komme inn så tidlig som mulig med virksom hjelp, og må utvilsomt ta grep for bedre ressursutnyttelse for å kunne ivareta befolkningens psykiske helse på et akseptabelt nivå.

Helsepersonellkommisjonen er krystallklar på at vi verken kan betale eller bemanne oss ut av krisen. Vårt eneste alternativ er å ruste opp innholdet i det vi leverer. Da må vi fjerne oss fra tankesettet der det ikke er like nøye med de som er innlagt i psykisk helsevern som i somatikken. Det er på tide å vekte innsatsen internt i sykehusene på en måte som motvirker dagens diskriminerende ordninger. Ingen andre pasienter møter så mange ufaglærte når de er akuttinnlagt på et sykehus som mennesker i alvorlig psykisk krise. Det er utenkelig å tillate ufaglærte ansatte på en somatisk intensivavdeling, mens intensivpasienter i psykisk helsevern til stadighet opplever at ansatte uten verken erfaring eller kompetanse settes til å passe på dem i deres verste livskriser. Vi kaller det bemanningsdiskriminering.

Vi kan ikke senke forventningene til kvaliteten i hjelpen mennesker skal møte når de er i sine største livskriser. Det forlenger behovet for helsehjelp, og i verste fall koster det liv. Nå må vi bort fra bemanningsdiskrimineringen og bedre tilbudet til mennesker med psykisk helse- og ruslidelser. Det må satses på ressursene som allerede er i tjenestene. Samtidig trenger vi et løft på kompetanse og samhandling.

Vi har overtrådt en smertegrense for hva som er akseptabelt i den videre omleggingen av tjenestene i psykisk helsevern. Helsepersonellkommisjonens anmodning om å senke forventningene og valgmulighetene, bør i så fall rette seg mot grupper som er nær ved å få sine forventninger innfridd. Mennesker med alvorlig psykisk sykdom kan ikke bli stående på lav prioritering når ressursene skal fordeles. Feltet må løftes før det kan stabiliseres og effektiviseres på linje med resten av helsesektoren.

I dag har vi levert høringssvar på Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Vårt høringssvar er i hovedsak konsentrert rundt politikk på området psykisk helse og psykisk helse og rus. Les hele vårt høringssvar under helsepolitiske innspill.

Del på sosiale medier