Lukk

Tall og statistikk – Relasjoner og overganger

Barn og foreldre

Nærmere 80% av barn mellom 0 og 17 år bor med enten sine gifte eller samboende foreldre.

Det ble i 2020 født i underkant av 53 tusen barn og 51% av disse var gutter. I 2021 var det bare i 101 tilfeller at mors alder ved fødsel var under 19 år.

 

Relasjoner til foreldre

85% er fornøyd med foreldrene sine. Kun 9% er litt eller veldig misfornøyd med foreldrene.

9 av 10 unge opplever at foreldrene deres er svært interessert i livet deres. 17% oppgir at det ofte er krangling mellom de voksne i familien.

 

Andel barn i barnehage

Andelen barn som går i barnehagen stiger med alderen. Nesten alle norske barn går i barnehagen året før de begynner på skolen.

 

Barn med barnevernstiltak (2013-2020)

Antall barn som bor i fosterhjem er svakt avtagende. Det er stadig færre sped- og småbarn som bor i fosterhjem.

 

I 2020 fikk barnevernstjenesten nærmere 57 000 meldinger for barn under 18 år. Det har vært en kraftig økning siden 2008, men en svak nedgang sammenlignet med 2016.

Det er store regionale forskjeller i andelen som bor i fosterhjem. Fremdeles er det fosterhjem utenfor familie og nettverk som er den vanligste formen for fosterhjem med omkring 60%. Det er flere gutter enn jenter som er plassert i fosterhjem. Ved utgangen av 2020 var i underkant av 53% av barna i fosterhjem gutter.

Barnevernet mottar færrest bekymringsmeldinger for barn 0-2 år. Barneverntjeneste, politi og skole er de som melder mest. Flest bekymringsmeldinger handler om foreldrenes manglende foreldreferdigheter. Meldinger fra barnehagen inneholder ofte bekymring om vold eller mishandling. 8 av 10 bekymringsmeldinger går videre til undersøkelse. I 2020 ble 20% av meldingene barnevernet mottok henlagt, noe som tilsvarer ca. 11 300 meldinger.

 

 

Omfang av mobbing på skolen

Figuren viser andel elever som oppgir at de blir mobbet av medelever, blir mobbet digitalt og/eller blir mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Mobbetallene totalt sett er stabile. De yngste elevene i barneskolen blir mest mobbet, mens andelen faller med årstrinn. De fleste elevene rapporterer om et godt læringsmiljø med høy trivsel og de opplever støtte fra lærere, faglige utfordringer og mestring.

 

Skoletrivsel

To av tre som svarer i Ungdataundersøkelsen sier at de er litt eller veldig fornøyd med skolen de går på. 15% oppgir å være misfornøyd.

 

Frafall i skolen

Frafallet i videregående skole er størst innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Frafallet har vært stabilt siden 2010.