Lukk

Tall og statistikk – Rammer

Bruk av illegale rusmidler blant ungdom

Det har vært en nedgang i cannabisbruken i aldersgruppen 16-24 år de tre siste årene. Særlig har det vært en nedgang i aldersgruppen 16-20 år. Bruken av de sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer i aldersgruppen 16- 24 år har vært relativt stabil siden 2014.

 

Hasj eller marihuana

Det er bare et mindretall av undom i ungdomsskole og videregående skole som har blitt tilbudt eller brukt cannabisstoffene hasj og marihuana. Tallene for de to siste to årene har vært stabile.

 

Ungdommers alkoholbruk

Alkohol er rusmiddelet med størst utbredelse blant ungdom. Siden årtusenskiftet har det vært en nedgang i ungdoms bruk av alkohol. Det har vært små endringer de siste årene.

Det er særlig mot slutten av tenårene (VG 2 og VG 3) at en begynner å bruke alkohol.

Det er generelt små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter og jenter.Gutter i ungdomsskolen drikker mer jevnlig enn jenter, men på dette skoletrinnet er det generelt lave andeler som drikker jevnlig .

Et flertall av de spurte på ungdomsskole og videregående skole har ikke vært beruset det siste året. Rundt 15% har vært beruset flere enn 6 ganger.

Foreldre er viktige rollemodeller for ungdoms alkoholvaner. På videregående skole er det få (rundt 5%) som opplever at de får lov til å drikke av foreldrene. På vidergående skole er det mer akseptert. Andelene har vært stabile de siste tiårene.

 

Traumatiske opplevelser

Betegnelsen enslige mindreårige asylsøkere (EMA) brukes om alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. De utgjør en særlig sårbar gruppe emigranter. I 2016 og 2017 var det over 500 søknader fra EMA. Antallet har gått betydelig ned fram til 2022.

En høy andel av EMA som har vært intervjuet av Opedal og Solhaug har vært utsatt for traumatiske opplevelser. En høy andel er plaget plaget med ulike plager og lidelser.

 

Barnevernstiltak

I 2020 var det ca 53 000 barn som fikk hjelp av barnevernet. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert, men det har samlet vært en nedgang både totalt sett og for barn med innvandrerbakgrunn de senere årene. Tiltak i hjemmet er det viktigste.

 

Andel barn som vokser opp i inntektshushold (EU skala)

Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter har økt jevnt siden 2011 og var 11,7% i 2019, året før pandemien inntraff. Barn med innvandrerbakgrunn blir stadig mer overrepresentert og utgjør 6 av 10 barn i denne kategorien.

 

Andelen barn som vokser opp i inntektshushold(Landbakgrunn)

Tallene som ligger bak figurene er hentet fra SSB (2021). Hva menes så med vedvarende lavinntekt? SSB definerer lavinntekt ved å slå sammen husholdningsinntektene gjennom en periode på flere år (3 år) og definerer alle dem som har en gjennomsnittlig inntekt lavere enn 60% av mediangjennomsnittet i samme periode som en lavinntektshusholdning. De benytter videre EUs skala for forbruksenheter for å ta hensyn til at husholdninger er ulikt sammensatt.

Som det framgår av figuren er barn med innvandrerbakgrunn sterkt overrepresentert i lavinnteksthusholdninger for årene 2017-2019.

 

Antall sysselsatte innen psykisk helsevern for barn og unge