Lukk

Tall og statistikk – Psykens byggesteiner

Barn med søvnproblemer

Studien følger 1000 barn over en 10-årsperiode og kartlegger blant annet omfanget av søvnproblemene. Andelen med søvnproblemer anslås å være på rundt 3% ifølge foreldrenes svar.

 

Andel barn som lider av insomnia

En høyere andel svarer at de har søvnproblemer ved selvrapportering enn når foreldrene svarer. I underkant av 10% oppgir å ha dette fra 8-års alder.

 

Unge voksne med søvnproblemer

Rapporten Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) som kom våren 2021 viste en betydelig økning i rapporterte psykiske plager sammenlignet med tidligere runder av undersøkelsen. Andelen studenter med betydelige psykiske plager økte fra nesten hver sjette student i 2010 til nesten annenhver student i 2021. Økningen har vært størst blant kvinner.

En høy andel, nærmere 20%, oppgir i SHoT-undersøkelsen (2021) å ha en god del søvnvansker. Siden 2010 har andelen som oppgir dette økt.

 

Treningsaktiviteter 6-15 år (2020)

Organiserte treningsaktiviteter er ikke utbredt for de yngste, men for disse er aktiviteter innen fotball og håndball størst. For de litt eldre (11-15 år) er også styrketrening en viktig aktivitet.

Organiserte treningsaktiviteter er ikke utbredt for de yngste, men for disse er aktiviteter innen fotball og håndball størst. For de litt eldre (11-15 år) er også styrketrening en viktig aktivitet.

 

Treningshyppighet blant 16- 24 åringer

2 av 3 unge mellom 16 og 24 år trener flere ganger i uka. Andelen har vært stabil gjennom mange år.

 

Fysisk aktivitet blant barn og ungdom 13-19 år

Trening har en sterk posisjon blant unge (13-19 år) og det er små kjønnsforskjeller. Andelen som oppgir at de trener har endret seg lite på 30 år.

Andelen som trener på ukentlig basis er høy og holder se seg stabilt høy . Resultatene fra 2021- undersøkelsen tyder ikke på at andelen har endret seg under pandemien.

 

Andel barn med overvekt og fedme (2008-2015)

Andelen overvekt og fedme blant barn og unge ble tredoblet fra 70-tallet til 2000. Veksten i overvekt har flatet ut siden 2000. Resultatene fra de senere årene er forsinket.

 

Unge og kosthold

Andelen som ofte spiser grønnsaker er økende. Forskjellene som er betinget av sosioøkonomisk status er avtagende.

 

Inntak av kjøtt og fisk i ulike aldre

Barn og unge spiser mindre fisk og fiskeprodukter enn kjøtt og kjøttprodukter. Det daglige fiskeinntak er lavere enn kostholdsrådet.

 

Straffede unge etter alder og år

Antall straffede unge har falt i perioden 2010- 2020 . Også når det gjelder antall siktelser har antall og andeler falt siden 2010.

 

Antall drepte og skadede i trafikken etter alder

Ungdom er overrepresentert i ulykkes- og skadestatistikken, men antall drepte i trafikken har imidlertid gått betydelig ned det siste tiåret.

 

I likhet med antall unge drepte har antall unge som skades i trafikken gått betydelig ned det siste tiåret.