Close Menu

Psykose en alvorlig og plagsom lidelse. I en psykose kan man miste fotfeste i virkeligheten, man kan høre stemmer som ikke fins eller få uforklarlige forestillinger om verden rundt seg. Psykose kan medføre store belastninger og hindre mot å fungere i hverdagen. Man kan gjøre ting man ikke ville gjort ellers, man kan bli utagerende og i enkelte tilfeller farlig for seg selv eller andre. «Derfor må du og din behandler ta et valg om mulige tiltak for å håndtere psykosen og redusere risikoen for forverring og/eller tilbakefall», skriver Helsenorge på sine sider. Helsenorge er det offent­lige helseapparatets informasjonssider.

Dette er et godt råd, men det er ikke nok. Som vi viser i dette nummeret av Psykisk helse er det stor forskjell på om psykosen er utløst av rus, eller av andre årsaker, eller om den hører til en lidelse du har fra før – eller som er under utvikling. Diagnose på rusutløst psykose fører til andre veier i hjelpeapparatet enn om man får en av andre årsaker, såkalt primærpsykose. Den ene åpner for tvangsbehandling, den andre gjør det ikke. Skal man behandles videre i tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller i psykisk helsevern? En psykose som ikke er utløst av rus, men er en del av en schizofrenidiagnose kan gi mer oppfølging og rettigheter som for eksempel kommunal bolig. Har man gjort noe ulovlig, vil den ene diagnosen tilsi dom på tvungent psykisk helsevern, den andre fengsel.

Dette er store ulikheter, som kan bli alvorlige for den enkelte. Og enda mer alvorlig er at fagpersonene ikke alltid vet hva som er hva, eller har god nok tid og ressurser til å utrede det. Syv organisasjoner på helsefeltet har bedt helseministeren om et møte, for å sikre et bedre tilbud til såkalte rop-pasienter, som har både rus- og psykisk lidelse. De mener vi ikke forstår godt nok hva avhengighet og alvorlige psykiske lidelser er og hvordan de utvikles. Reportasjen om psykose og rus i dette nummeret kan tyde på at de har rett. Hvis man har schizofreni, men får diagnosen rusutløst psykose fordi man også har brukt rusmidler, risike­rer man totalt havari, som psykiater Fred Heggen påpeker. Her har helsevesenet et stort forbedringspotensial. •

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse