Close Menu

En gjennomgang av Helsetilsynets saker siste fem år, viser at tolv psykologer og ti leger med spesialistgodkjenning i psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri er fratatt autorisasjonen som helsepersonell. Likevel jobber flere fortsatt i hjelpeapparatet, blant annet som fagsjef, helse– og omsorgssjef eller avdelingsleder på klinikk. 

Når man har mistet eller frivillig gitt avkall på sin autorisasjon, kan man ikke bruke yrkestittelen, som lege, sykepleier m.m. Gjør man det likevel, er det straffbart etter helsepersonelloven. Man kan ikke være ansatt i en stilling som krever autorisasjon eller utføre opp­gaver som krever autorisasjon. Man kan heller ikke gjennomføre studier som krever autorisasjon. 

Men mange jobber i hjelpeapparatet krever ikke autorisasjon, for eksempel ulike typer terapeuter. Terapeut er ikke en beskyttet fag-tittel og man kan for eksempel være familieterapeut uten å være autorisert helsepersonell. Man kan også være samtalepartner eller livsveileder. 

Ok innenfor loven

Helsetilsynet gjør vedtak om tap av autorisasjon, men tilsynet er ikke opptatt av problematikken i etterkant. I en epost om saken, svarer avdelings­direktør Anne Myhr:

– Så lenge helsepersonellet holder seg innenfor det som er lov, har vi ingen synspunkter på dette.

Helsetilsynet offentliggjør ikke årsaken i de enkelte sakene, men den vanligste årsaken til tilbake­kalling av autorisasjonen er misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler, skriver Helsetilsynet på sine egne nettsider. Romantiske eller seksuelle forhold mellom terapeut og pasient vil også føre til tap av autorisasjon. 

Automatisk utmeldt

– Tilbakekalling av autorisasjonen er ikke yrkesforbud, men arbeidsgiver må være påpasselig med hva de bruker personer uten autorisasjon til, sier Rune Frøyland, visepresident i Norsk Psykologforening. 

Mister man autorisasjonen blir man automatisk utmeldt av Psykologforeningen. Foreningen har ingen oppfølging av psykologer som har mistet autorisasjonen. De har heller ingen oversikt over hva de tidligere psykologene gjør senere. 

– Alle som driver privat samtalevirksomhet uten psykologgodkjenning må være ekstra varsomme med tittelbruk og med beskrivelser av sin virksomhet, slik at det er tydelig for brukere hvilke tjenester de får, og at det er tydelig at det ikke ytes behandling, sier Frøyland.

Portrettbilde av Rune Frøyland

TYDELIGHET: – Det må være tydelig for brukere hvilke tjenester de får, når det ikke ytes behandling, sier Rune Frøyland, visepresident i Norsk Psykologforening. Foto: Fartein Rudjord.

Vanskelig tilgjengelig info

Flere psykologer og leger uten autorisasjon står fortsatt på oversikter som legelisten.no og helsesmart.no. Det er ikke offentlige lister, men de ligner til forveksling offentlig informasjon.

– Hvordan skal brukere av tjenestene vite at de ikke går til en som egentlig ikke er autorisert?

– Først og fremst kan man spørre personen man går til, sier Frøyland.

– Vi oppfordrer alle til å sjekke. Mange søker hjelp hos coacher og samtalepersonell uten å være klar over bakgrunnen og forskjellen. Helsedirektoratet har oversikt over autoriserte psykologer.

– Er det ikke ekstra alvorlig at samtaleterapeuter kan være psykologer som har mistet autorisasjonen, når de vanligste årsakene til tilbakekalling er rusmisbruk og atferd uforenlig med rollen?

– Uavhengig av årsaken er det alvorlig hvis brukere av samtaletjenester forledes til å tro at man får autorisert behandling når man ikke får det, sier Frøyland.

Dømt for å fremstå som psykolog

For et par år ble en terapeut dømt for å ha brutt helse­personelloven ved å ha gitt inntrykk av å ha auto­risasjon eller spesialistgodkjenning. Tera­peuten kalte seg universitetsutdannet kognitiv-psykolog. Han hadde profesjonsutdanningen, men hadde mistet
autorisasjonen etter en voldtekts- og voldsdom.

– Denne dommen illustrerer at samfunnet tar ansvar for en kvalitetssikring av tilbudet til befolkningen, sier Rune Frøyland.

– Hvis vi oppdager at tidligere psykologer eller andre presenterer seg slik at det kan misforstås, eller se ut som autoriserte psykologer, melder vi fra til Helsetilsynet, sier han.

– Viktigst å være tydelig

Mats Larssen tilbyr veiledning, lederutvikling, psyko­terapi og livsveiledning. Han var psykolog, men ble fratatt autorisasjonen i fjor.

– Det viktigste er å være ryddig på hvilken rolle man har, hvilket ansvar man har og hvilket man ikke har, sier Larssen.

– Den største forskjellen er at jeg ikke har journalplikt og klientene ikke har samme rettigheter som pasienter hos psykologer. Jeg sier fra om det til alle som oppsøker meg, og det står også på hjemmesiden min.

Larssen har skrevet sin versjon av hvorfor han mistet autorisasjonen, som han gir dem som spør. Den handler om rollen som psykolog og omsorgsperson overfor en klient.

– Jeg er åpen om dette, for å skape en trygg terapi­situasjon, så får den enkelte vurdere om det er tilstrekkelig. At jeg ikke er autorisert helsepersonell betyr ikke at jeg ikke har kompetanse.

– Tror du vanlige brukere vet forskjellen på en terapeut og en psykolog?

– Det varierer nok. Noen kanskje, ikke flertallet. •

Eksempler på personer med tilbakekalt autorisasjon som psykolog eller psykiater: 
Arrow

NN    Rådgiver i en kommune, listet under
kognitiv.no som psykolog og godkjent veileder

NN – Avdelingsleder Klinikk for psykisk helsevern og rus

NN – Helse – og omsorgssjef i en kommune,
tidligere fagansvarlig i Kirkens bymisjon i en annen kommune

NN – Tilbyr familie- og traumeterapi som ikke-autorisert helsepersonell

NN – Jobb i oppvekstavdelingen Pedagogisk-psykologisk tjeneste i en kommune

NN – Tilbyr psykoterapi som samtalepartner 

Fakta Autorisasjon
Arrow

Offentlig autorisasjon som helsepersonell gir rett til å bruke en beskyttet tittel, som psykolog, lege, sykepleier mm. Autorisasjonen er en bekreftelse fra offentlige myndigheter på at de formelle og faglige krav til yrkestittelen er oppfylt. Formålet er å ivareta pasienters sikkerhet. Oversikt over alle autoriserte yrkestitler fins på helsedirektoratet.no. 

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!