Close Menu

Et barn hvert 11. minutt

Ett barn under 19 år dør av selvmord hvert 11. minutt i verden, viser Unicefs nye rapport.

bilde av kristin oudmayer

NEGLISJERES

– Mental helse underprioriteres på verdensbasis, sier Kristin Oudmayer i Unicef.

(Foto: Ola Sæther)

Unicef gir annethvert år ut en statusrapport om verdens barn. I 2021 handler den for første gang om psykisk helse blant barn og unge. Den viser at 46 000 unge dør av selvmord hvert år, og at ett av syv barn mellom 10 og 19 år antas å leve med en psykisk diagnose.

Egne tall for Norge er ikke med i denne rapporten, men den gir et bilde av hvordan psykisk helse blir sett på ute i verden.

– Mental helse er underprioritert på verdensbasis. Unicef vil ha dette som en av sine hovedprioriteringer framover, sier Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i Unicef. Organisasjonen skriver at verdensøkonomien taper 390 milliarder amerikanske dollar hvert år på grunn av psykiske helseproblemer blant barn og unge, når man beregner hva samfunnet taper på sykdom og død

Positive til hjelp

Rapporten viser at det fortsatt er et stort stigma forbundet med psykisk uhelse. Men et stort flertall av unge synes at det å søke hjelp fra andre er bedre enn å hanskes med problemene på egen hånd.

Oudmayer mener Norge ligger bedre an sammenliknet med andre land hva gjelder åpenhet og prioritering av psykisk helse, men at vi likevel har en vei å gå:

– Det er for mange unge som ikke ber om hjelp, og for mange som ikke får hjelpen de ber om. Vi trenger øremerkede midler til førstelinjetjenesten, som helsesykepleiere, helsestasjoner for ungdom og familieenheter. Disse må prioriteres. Men også spesialisthelsetjenesten må sikres på sikt, sier Oudmayer.

En undersøkelse fra Unicef i fjor viste at Norge kom dårligere ut på selvmord enn mange andre rike land. Rapporten som publiseres nå, viser at i Vest- og Øst-Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika er selvmord den nest hyppigste dødsårsaken blant barn og unge.
På verdensbasis er selvmord den fjerde hyppigste årsaken til død blant 15-19-åringer, og for jenter er denne dødsårsaken på tredje plass. •

Vipps: 12137

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!