Lukk

Kunnskapsgrunnlaget for Hverdagsglede

En rekke undersøkelser og forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Hverdagsglede er basert rundt de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god psykisk helse og livskvalitet, og forebygge psykiske lidelser i befolkningen.

Betegnelsene Fem råd for god psykisk helse og livskvalitet, den psykiske helsens fem om dagen eller Hverdagsglede brukes om hverandre og har sitt utspring i Five Ways to Wellbeing (5Ways) som ble utviklet for britiske helsemyndigheter som del av Foresight programmet.

Overordnet fokuserer dette programmet på å fremskaffe effektive, evidensbaserte tiltak for å hjelpe politiske beslutningstakere til å  adressere de store – både nåtidige og fremtidige – samfunnsutfordringene.

I 2008 fokuserte programmet på Mental Health and Wellbeing (psykisk helse og livskvalitet). Den psykiske helsens fem om dagen er et handlingsorientert og evidensbasert rammeverk som ble utarbeidet av New Economics Foundation på oppdrag fra Forsight programmet. Rammeverket bygger på WHOs kampanje Fem frukter og grønt om dagen – hva er de fem viktigste temaene for god psykisk helse og livskvaltiet.

Den psykiske helsens fem om dagen brukes over hele verden, med Storbritannia og New Zealand som ledende 5Ways-land som bruker konseptet i det systematiske folkehelsearbeidet.

Konseptet ble adoptert av Rådet for psykisk helse i 2010 og lansert som Hverdagslykke – 63 råd for god psykisk helse. Rådet for psykisk helse har siden utviklet, tilpasset konseptet til ulike målgrupper og formater. Utviklingsprosjektene har vært i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) ved Ragnhild Bang Nes og Helsedirektoratet. Dette er i dag et gjennomarbeidet folkehelse- og kurskonsept. Det er også koblet på solide forskningsprosjekter, med utgangspunkt i vårt konsept «fem grep for økt hverdagsglede».
Hverdagsglede fremmer god folkehelse og øker livskvaliteten på individ- og samfunnsnivå.

Hverdagsgledekurset

Kurset 5 grep for økt hverdagsglede er et evidensbasert kurs. Kurset er utviklet av Rådet for psykisk helse i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagoger og Frisklivssentraler. Kurset er grundig evaluert og forskningsprosjektet Effekter av Hverdagsgledekurset pågår.

Kurset er utviklet og beregnet på voksne som ønsker et «løft» i hverdagen. Ved å ta i bruk verktøyet «5 grep for økt hverdagsglede», opplever deltakerne økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små grep kan føre til store endringer.

Kurset Hverdagsglede ble til og pilotert i flere kommuner i 2018.
Rådet for psykisk helse ledet prosessen med utviklingen av kurset Hverdagsglede til bruk i kommunenes frisklivssentraler. Folkehelseinstituttet, ved Arne Holte og Ragnhild Bang Nes, stod for den faglige kvalitetssikringen av kurset, Helsedirektoratet var også med i utviklingen. Andre samarbeidspartnere var Nesodden frisklivssentral og brukere av frisklivssentralen. Det ble gjennomført en pilotstudie av Hverdagsgledekurset med 89 deltakere. Piloten viste lovende resultater, spesielt lavere nivåer av psykiske plager etter kursslutt. Kurset ble deretter videreutviklet basert på omfattende brukerinvolvering og resultatene fra pilotundersøkelsen.

I dag er det utdannet flere enn 320 kursledere fra Frisklivssentraler og relaterte tjenester i flere enn 85 kommuner i hele landet. Det finnes en standardisert kurslederopplæring og sertifisering av kursholdere og kurslederutdanningen er også del av pensum, utdanningen – for eksempel ved Kristiania Høyskole i Oslo.

Har du spørsmål om Hverdagsglede? Ta kontakt med:
Werner Fredriksen