Helsepolitiske innspill

Rådet for psykisk helse leverer hvert år en rekke uttalelser og innspill til helsepolitiske myndigheter og andre aktuelle aktører om saker vi bryr oss om. Nedenfor finner du et utvalg av våre uttalelser i kronologisk rekkefølge.

2021

Innspill til representantforslag om en kraftig styrking av innsatsen overfor personer med alvorlig rus- og psykisk lidelse (ROP)
4. januar 2021

• Innspill til representantforslag om å sikre at personer i alderen 0–49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske
6. januar 2021

Innspill til representantforslag om en bred gjennomgang av psykisk helsetilbudet til barn og unge
19. januar 2021

Innspill til representantforslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern
19. januar 2021

Innspill til statsbudsjettet 2022 (Helse- og omsorgsdepartementet)
26. januar 2021

Felles innspill til statsbudsjettet 2022 (NCD-alliansen)
28. januar 2021

Innspill til forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)
29.januar 2021

Skriftlig innspill til ny stortingsmelding om kriminalomsorgen
8. mars 2021

Skriftlig innspill angående rusreformen
11. mars 2021

Innspill til utdanninger innen psykisk helse og rusarbeid
28. april 2021

Innspill til ny NCD-strategi
3. mai 2021

Innspill til nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og rid i ro
11. august 2021

Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
10. september 2021

Innspill til statsbudsjettet 2022 (Arbeids- og sosialkomiteen)
21. oktober 2021

Innspill til statsbudsjettet 2022 (Finanskomiteen, NCD-alliansen)
21. oktober 2021

Innspill til forslag til regulering av konverteringsterapi
27. september 2021

Innspill til regjeringsplattform 2022-2026
28. september 2021

Innspill til regjeringsplattform 2022-2026 (NCD-alliansen)
28. september 2021

Innspill til ISF-koding av høyintensitetstrening som behandling
14. desember 2021

Innspill til representantforslag om bedre ivaretagelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer
16. desember 2021

Innspill til barnevernsutvalget
17. desember 2021

2020

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023
16. januar 2020

Innspill til statsbudsjettet 2021
27. januar 2020

Innspill til representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser
31. januar 2020

Innspill til forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (NCD-alliansen)
20. februar 2020

Innspill høring - NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom
2. mars 2020

Skriftlig innspill pårørendestrategi
16. mars 2020

Innspill til Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien
24. mars 2020

Rusreformen – fra straff til hjelp
2. april 2020

Innspill om selvskadings- og selvmordsinnhold på nett
3. april 2020

NOU 2019:20 En styrket familievernstjeneste
30. april 2020

Klimakur 2030 (NCD-alliansen)
30. april 2020

Partiprogram 2021–2025 – til alle Stortingspartier
8. mai 2020

Krisepakke til helsefrivilligheten (NCD alliansen)
8. mai 2020

Innspill til revidert nasjonalbudsjett
15. mai 2020

Regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten
28. mai 2020

Innspill til alkoholstrategi (NCD-alliansen)
15. juni 2020

Innspill til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
30. juni 2020

Innspill til endringer i barnevernloven
30. juni 2020

Innspill til Høyres stortingsgruppe angående bedre pasienthverdag i psykisk helsevern
3. juli 2020

Innspill til offentlig utredning om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv
1. september 2020

• Innspill til forslag om ny lov om pengespill
29. september 2020

Innspill til Meld. St. 24 Lindrende behandling og omsorg
22. september 2020

Innspill til arbeidet med ny NCD-strategi (NCD-alliansen)
24. september 2020

Felles innspill til statsbudsjettet 2021 (NCD-alliansen)
13. oktober 2020

Innspill til statsbudsjettet 2021 (Helse- og omsorgsdepartementet)
21. oktober 2020

Innspill til høringsnotat om bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud
30. oktober 2020

Innspill til representantforslag om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet
2. november 2020

Anmodning til stortingspolitikere om stans i behandlingen av 29C i Helsepersonelloven
13. november 2020

Innspill til Senterpartiets partiprogram
16. november 2020

Innspill til Høyres partiprogram
20. november 2020

Felles innspill Høyres programkomité (Actis, NCD-alliansen og Den norske legeforening)
20. november 2020

Innspill til Arbeiderpartiets partiprogram
27. november 2020

Innspill til FrP sitt partiprogram 2021-2025
14. desember 2020

2019

Innspill til Dok8 om evaluering av samhandlingsreformen og nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås
28. januar 2019

Innspill til representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten
30. januar 2019

Innspill til statsbudsjettet 2020
15. februar 2019

Høringsinnspill til representantforslag 84 S om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet
24. april 2019

Høring NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp
3. mai 2019

Innspill til Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn
6. mai 2019

NOU 2018:16 Det viktigste først
21. mai 2019

Innspill til forslag til endringer i kringkastingsloven
31. mai 2019

Innspill til landsomfattende tilsyn 2021
12. juni 2019

Felles innspill til lærerplanen for mat og helse (Diabetesforbundet, Nasjonalforeningen, Sunn idrett og Rådet for psykisk helse)
18. juni 2019

Innspill til lærerplanen for naturfag
18. juni 2019

Innspill til NOU 2019:8 «Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer» (NCD alliansen)
01.07.2019

Innspill til ny barnevernslov
06.07.2019

Innspill til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse
9. oktober 2019

Innspill til statsbudsjettet 2020 (Helse- og omsorgsdepartementet)
10. oktober 2019

Innspill til statsbudsjettet 2020 (Finansdepartementet, fra NCD alliansen)
11. oktober 2019

Innspill til statsbudsjettet 2020 (Barne- og familiedepartementet)
15. oktober 2019

Innspill dok8 om en ny og morderne pårørendepolitikk
5. desember 2019

Innspill til tvangsbegrensningsloven
16. desember 2019

2018

2017