Helsepolitiske innspill

Rådet for psykisk helse leverer hvert år en rekke uttalelser og innspill til helsepolitiske myndigheter og andre aktuelle aktører om saker vi bryr oss om. Nedenfor finner du et utvalg av våre uttalelser i kronologisk rekkefølge.

2020

2019

Innspill til Dok8 om evaluering av samhandlingsreformen og nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås
28. januar 2019

Innspill til representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten
30. januar 2019

Innspill til statsbudsjettet 2020
15. februar 2019

Høringsinnspill til representantforslag 84 S om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet
24. april 2019

Høring NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp
3. mai 2019

Innspill til Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn
6. mai 2019

NOU 2018:16 Det viktigste først
21. mai 2019

Innspill til forslag til endringer i kringkastingsloven
31. mai 2019

Innspill til landsomfattende tilsyn 2021
12. juni 2019

Felles innspill til lærerplanen for mat og helse (Diabetesforbundet, Nasjonalforeningen, Sunn idrett og Rådet for psykisk helse)
18. juni 2019

Innspill til lærerplanen for naturfag
18. juni 2019

Innspill til NOU 2019:8 «Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer» (NCD alliansen)
01.07.2019

Innspill til ny barnevernslov
06.07.2019

Innspill til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse
9. oktober 2019

Innspill til statsbudsjettet 2020 (Helse- og omsorgsdepartementet)
10. oktober 2019

Innspill til statsbudsjettet 2020 (Finansdepartementet, fra NCD alliansen)
11. oktober 2019

Innspill til statsbudsjettet 2020 (Barne- og familiedepartementet)
15. oktober 2019

Innspill dok8 om en ny og morderne pårørendepolitikk
5. desember 2019

Innspill til tvangsbegrensningsloven
16. desember 2019

2018

2017