Close Menu

Lavterskeltilbud i alle kommuner

Kort vei og rask hjelp forebygger alvorlige psykiske helseplager.
Bilde av

Utspill

Janne Grøttumsbråten (til venstre) og Karin Andersen (SV)
En kommunal opptrappingsplan for utbygging av lavterskel psykisk helse-tilbud i kommunene er en kampsak for SV. Vi startet i vårt alternative statsbudsjett for 2017 med å foreslå 200 øremerkede millioner til en kommunal opptrappingsplan for oppbygging av psykisk helse-tilbud.Å kunne få hjelp før du blir alvorlig syk, er viktig. Å ha gode tilbud når en har fått behandling og skal tilbake til hverdagen, er like viktig. Tilbudene må være uten ventetid og strenge inntakskrav, og de må være ulike. Lavterskeltilbud i alle kommuner er derfor helt nødvendig, og de må på plass før en bygger mer ned i spesialisthelsetjenesten. Intensjonen med samhandlingsreformen var å forebygge framfor å reparere. Tidlig innsats og å flytte tjenester nærmere der folk bor skulle gjøre at flere fikk hjelp raskt. Dette er i seg selv gode intensjoner, som få vil være uenige i. Skal en få det til, må det bygges opp mange flere tilbud lokalt. Før milliarder kan flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunene for å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor, må vi ruste kommunene for oppgaven. Skal kommunene overta ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag, må kompetanse og alternative behandlings- og rehabiliteringstilbud være på plass. For staten kan dette bety en økt utgift for en periode, men det må til hvis ikke flere pasienter skal falle mellom alle stolene. Psykisk helse- og rusfeltet har til nå ikke vært inkludert i de økonomiske virkemidlene i samhandlingsreformen, og det får følgelig heller ingen økonomiske konsekvenser for kommunene hvis de ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Å sette kniven på strupen til kommunene kan kanskje tvinge fram oppbygging av tilbudet, men kan like gjerne føre til manglende tilbud og at kommunene betaler bøter, uten at det hjelper pasientene. Denne vonde sirkelen må brytes. Derfor foreslår SV en opptrappingsplan for lokale lavterskeltilbud innen psykisk helse. Når tilbudet er bygget opp, er det rimelig å flytte mer penger til drift og tilbud, fra sykehus til kommunene. Stortinget har bevilget midler til en opptrappingsplan for rusfeltet over fire år fra 2016 til 2020 på til sammen 2,4 milliarder. Nå må vi gjøre det samme på psykisk helse-feltet. Det gjelder både forebyggende lavterskeltilbud og behandlings- og rehabiliteringstilbud samt botilbud til dem med moderate og alvorlige psykiske lidelser. De aller sykeste forblir i sykehusavdelinger over måneder og år fordi kommunene ikke kan ta imot dem, og kommer ikke i gang med en tilværelse i hjemkommunen, mens andre igjen skrives ut til et utilstrekkelig eller manglende tilbud. Dette forårsaker mye lidelse for den enkelte, men er også lite lønnsomt for samfunnet med hyppige re-innleggelser og svingdørspasienter. Man kan være enig eller uenig i innføringen av samhandlingsreformen, men all den tid den er en realitet, må en styre mot at pasienter innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sidestilles med somatikk i henhold til økonomiske virkemidler. SVs bevilgning av øremerkede midler til oppbygging av tilbudene i kommunene er helt nødvendig for at disse skal kunne ivareta behovene både for tidlig innsats og forebygging og behandling og botiltak til dem med moderate og alvorlige psykiske lidelser. Vi kan ikke ha det sånn at den eneste delen av samhandlingsreformen som fungerer for pasienter med psykiske lidelser, er nedbyggingen av sengeplasser og tilbud i spesialisthelsetjenesten.•
Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Det koster å lage god journalistikk. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, men vi får ingen pressestøtte eller lignende. Støtt oss gjerne ved å vippse for eksempel 50 kroner til 12137.