Lukk

Til deg som søker om midler fra Stiftelsen Dam

Dette må du være oppmerksom på når du søker om midler fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.

Kontrakt

Alle som har fått midler fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse får tilsendt en kontrakt innen utgangen av søknadsåret. Først når du har signert og returnert kontrakten – i fullstendig utfylt stand – kan pengene utbetales. Sammen med kontrakten får du et brev med viktig informasjon om prosjektet, gjennomføring og forpliktelser. Det er viktig at du oppbevarer disse dokumentene, ikke minst med tanke på regnskap og revisjon.

Du forplikter deg til å lese kontrakt, kontraktsbrev og all informasjon som kommer frem på siden Til deg som har fått støtte grundig.

Utbetalinger

Rådet for psykisk helse utbetaler i de fleste tilfeller prosjektmidler fire ganger i året. Prosjekter med bevilgning på inntil kr 100.000,– vil få hele beløpet utbetalt samtidig.

Ønsker du utbetaling med en annen frekvens enn fire ganger i året, kan du gi beskjed til prosjektkoordinator.

Endringer i prosjektet

I de fleste prosjekter skjer det endringer etter at prosjektsøknaden er sendt inn. Det er viktig å holde prosjektkoordinator orientert om dette. Er oppstart senere enn forventet eller ønsker du å omfordele midlene er dette noe du bør melde fra om. Ved større endringer vil prosjektkoordinator hjelpe til med å formulere en søknad til Stiftelsen Dam om godkjenning.

Ved sykdom og svangerskap har du de samme rettigheter til permisjon og forlengelse av prosjektperioden som i andre arbeidsforhold. Det er likevel viktig å si ifra til prosjektkoordinator så raskt som mulig slik at vi eventuelt kan melde fra til Stiftelsen Dam om at det er behov for tid utover sluttåret.

Kreditering

Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse skal krediteres når man skriver om prosjektet eller blir intervjuet. I trykksaker og filmer skal begges logoer være med. Stiftelsen Dam logo og formulering på norsk og engelsk finner du på deres hjemmeside, følg lenken.

Kontakt Charlotte Elvedal for å få tilsendt Rådet for psykisk helses logo.

Rapporter

Legg merke til at alle rapportfrister er en måned før fristen til Stiftelsen Dam. Det er tre typer rapporter som skal leveres til Stiftelsen Dam:

  1. Fremdriftsrapport: Dette er en oppgave som bare de med flerårige prosjekter skal levere. Rapporten skrives og sendes i forbindelse med søknad om midler for år 2 eller 3. Se eget punkt om dette.
  2. Regnskapsrapport: Alle prosjekter skal levere regnskap via damnett.no senest 2 måneder etter prosjektslutt. Alle helseprosjekter med totale prosjektmidler på over kr 300.000 skal også levere revisjon. Forskningsprosjekter er unntatt revisjon. Regnskapsskjema legges tilgjengelig på damnett.no. Kontakt Andreas Høst om du har spørsmål.
  3. Sluttrapport doktorgradsprosjekter: I forskningsprosjekter skal sluttrapport leveres så snart disputas er avlagt. Avhandlingen regnes som sluttrapport. Alle artikler og kappen skal legges ved et sluttrapportskjema i damnett.no. Det skal også legges inn et sammendrag i skjemaet.
  4. Sluttrapport postdok skal sendes når alle omsøkte artikler er publisert. Alle artikler skal legges ved et sluttrapportskjema i damnett.no. Det skal også legges inn et sammendrag i skjemaet.
  5. Sluttrapport helseprosjekter skal leveres via damnett.no innen 2 måneder etter prosjektslutt.

Ytterlige informasjon

Trenger du mer informasjon kan du lese Stiftelsen Dams retningslinjer for deg som har mottatt midler. Her finner du retningslinjer og maler for regnskap og sluttrapporter.

Har du spørsmål kan du kontakte Charlotte Elvedal.