Lukk

Søk Forskningsmidler

Søk om støtte til forskningsprosjekter fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. Siste frist for innsending av skisse er 10. februar 2025. Du må henvende deg i god tid før fristen slik at det blir tid til veiledning.

Søknadsprosess for nye forskningsprosjekter

Fra 2020 er det en rutineomlegging av tilskuddsordningen. Første trinn er en skissesøknad. På bakgrunn av skissene blir ca 25% invitert til å sende inn fullstendig søknad.

 • Første trinn er å kontakte prosjektkoordinator Charlotte Elvedal på epost og gi en kort beskrivelse av prosjektet for å avklare om prosjektet passer for oss. Vi forventer at du har satt deg godt inn i utlysningsteksten fra Stiftelsen Dam før du kontakter oss.
 • Det avtales tidspunkt for veiledning der skissesøknaden gjennomgås sammen med prosjektkoordinator. Vi vurderer behovet for en ny gjennomgang. Her er lenke til hva skissen skal inneholde.
 • Skisseskjema for 2025 blir tilgjengelig 15. november 2024. Frist for innsending av ferdig skisse er 10. februar 2025 kl. 08:00 . Vi videresender innen 15.februar 2025. Du må ta kontakt i god tid før 10. februar. for å avklare om du kan søke gjennom oss og få tid til 2 veiledninger.
 • Offentliggjøring av hvem som inviteres til å sende fullstendig søknad er 14. april. Den fullstendige søknaden er på 10 sider.
 • Full søknad har frist inn til oss 3. juni, sendes Stiftelsen Dam senest 10. juni.
 • Offentliggjøring av midlene er 15.  oktober.

Veiledning for søkere

Alle søkere tilbys veiledning i søknadsprosessen. Vi kan hjelpe deg med å vurdere dette:

 • Oppfyller prosjektet kriteriene for hva man kan få midler til fra Stiftelsen Dam?
 • Er alle obligatoriske områder godt beskrevet?
 • Er kriteriene for brukermedvirkning oppfylt?
 • Er prosjektets relevans tydelig nok beskrevet – for eksempel; hvilket kunnskapshull skal prosjektet fylle?
 • Inneholder søknaden en god nok beskrivelse av implementering av resultatene og videreføring?
 • Praktiske spørsmål.
 • Passer prosjektet inn under Rådet for psykisk helse sine strategi og satsningsområder

Prosjektkoordinator kan ikke bistå med rådgivning om metode og design.

Retningslinjer for forskningsprosjekter

Alle som ønsker å søke prosjektmidler gjennom Rådet for psykisk helse forplikter seg til å sette seg godt inn i retningslinjene fra Stiftelsen Dam.

«Formålet med forskningsmidlene er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.»

For å kunne søke om forskningsmidler må vi ha en avtale om samarbeidet mellom oss. Planen utarbeider vi sammen, på bakgrunn av prosjektets tema og målgruppe. De viktigste samarbeidspunktene vil være våre innspill i prosjektutviklingen og beskrivelsen av prosjektet. Et annet viktig samarbeidsområde er plan for implementering og spredning av resultater.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
Charlotte Elvedal