Lukk

Eksempelets makt: om tvang i psykisk helsevern

Tvang i psykisk helsevern – tre filmer til refleksjon

Det er et nasjonalt mål å sikre at alt annet er forsøkt før en iverksetter tvangstiltak mot mennesker som er alvorlig psykisk syke og lagt inn i psykisk helvern i en akutt krise. Den kunnskapen vi i dag har om tvangsreduserende arbeid, er at det må være et kontinuerlig pågående arbeid for å sikre et arbeidsmiljø der personalet har den kompetansen som trengs og er trygge på hverandre. Med utskiftninger i arbeidsstokken, en personalgruppe som også består av mange ufaglærte og mange ferievikarer, er det ekstra viktig at dette er et tema i arbeidsmiljøet og at det er innarbeidede rutiner for å sikre at alle ansatte til enhver tid har det verktøyet som trengs for å være trygge og kunne støtte hverandre i møte med mennesker i dyp krise.

Her er tre filmer som samler noen fellesfaktorer ansatte ved akuttavdelinger og mennesker med egenerfaring fra tvangsinnleggelser framhever som viktige for å redusere bruken av tvang. Filmene kan hver for seg og samlet danne et godt
utgangspunkt for interne samtaler rundt kvalitetssikringsarbeid for å sikre størst grad av frivillighet i behandling og riktig bruk av tvang hvis det blir nødvendig.

Bygge tillit

Ansatte i psykisk helsevern er sitt eget viktigste verktøy. Relasjonen mellom pasient og ansatte er den viktigste faktoren for å etablere tillit og gi nødvendig omsorg til et menneske i dyp krise. I denne filmen deler erfaringsformidlere og ansatte noen tanker om hvordan en bør jobbe med denne relasjonen fra første stund ved en innleggelse. Hva er de vanskelige og viktige temaene som man må tørre å snakke med pasientene om?

Verktøy

Det vil oppstå vanskelige situasjoner på en akuttavdeling. Ansatte vil måtte gjøre vanskelige avveininger mellom ulike scenarier i løpet av svært kort tid. Hvilke verktøy har man som ansatt både for å forebygge at situasjoner som dette oppstår og for å kunne være trygg i situasjonen hvis den oppstår?

Kultur og kompetanse

Tvangsforebyggende arbeid er et ledelsesansvar. Kontinuitet i dette arbeidet må bygges inn i arbeidskulturen gjennom kontinuerlig sikring av kompetanse og trening for alle ansatte.