Lukk

Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med NAV

Rådet for psykisk helse har i samarbeid med Proba fått laget rapporten Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med Nav. Prosjektet er finansiert av FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektet har kartlagt praksis og holdninger til arbeidsrettet aktivitet som del av behandlingen blant behandlere og ledere på DPS. Samarbeidsavtaler og -prosjekter mellom Nav og DPS er også kartlagt.

Undersøkelsen viser at det er variasjoner mellom DPS-ene når det gjelder hvor mye arbeid vektlegges, og hvor tett DPS og Nav samarbeider om felles pasienter/brukere. Samtidig er det stor enighet om viktigheten av at arbeid inkluderes i behandlingen. I en spørreundersøkelse til enhetslederne er det hele 91 prosent som sier seg enig i at det er viktig at DPS inkluderer arbeid i behandlingen. Enhetslederne mener at arbeid er positivt fordi det gir tilhørighet og sosialisering, er en arena for mestring, og gir innhold i hverdagen – som er bra for å bli frisk. De fleste er også enige i at enheten de selv jobber på bør vektlegge arbeid mer enn i dag. I rapporten beskrives ulike samarbeidsprosjekter- og modeller fra tre fylker. Samarbeidene dreier seg blant annet om felles saksdrøftingsverksteder, felles tiltak for brukerne og et kompetansesenter for arbeid og psykisk helse.

Del på sosiale medier