Søk forskningsmidler, frist 28. april 2019

Søk om støtte til forskningsprosjekter fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Søknadsprosess for nye forskningsprosjekter

 1. Les retningslinjene for forskningssøknader hos Extrastiftelsen.
 2. Kontakt prosjektkoordinator Charlotte Elvedal i Rådet for psykisk helse hvis du lurer på noe.
 3. Send navn og kontaktinformasjon til Charlotte, slik at du kan registreres som søker. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. mars.
 4. Den viktigste delen av søknaden er protokollen. Sammendraget i søknadsskjemaet er også svært viktig. Hvis du ønsker veiledning, kan du gjøre en avtale med Charlotte.
 5. All veiledning foregår per telefon og e-post.
 6. Siste frist for innsending til Rådet for psykisk helse er 28. april 2019, kl. 24.00
 7. Søknadene sendes videre til vårt forskningsutvalg.
 8. Prosjektkoordinator kontrollerer alle vedlegg og tar kontakt om noe mangler.
 9. Forskningsutvalget møtes og vurderer alle søknadene. Søknadene blir vurdert ut i fra forskningskvalitet, relevans og Extrastiftelsens kriterier. Alle gode søknader sendes inn!
 10. Hvis søknaden er vurdert god nok for innsending til Extrastiftelsen får du tilsendt utvalgets kommentarer og du har 3 dager på muligheten til å revidere søknaden
 11. Prosjektkoordinator sender søknaden til Extrastiftelsen innen 1. juni 2019
 12. Søkere som ikke får videresendt sin søknad til Extrastiftelsen har mulighet til å få vårt utvalgs kommentar.
 13. Tildelingene fra Extrastiftelsen offentliggjøres i midten av oktober.

Nye retningslinjer for forskningsprosjekter

Her finner du retningslinjer for forskningsprosjekter.

Extrastiftelsen vil prioritere forskning rettet mot kommune, 2/3 av midlene går til dette. Man vil likevel kunne søke om midler til forskning på spesialisthelsetjenestenivå slik som før.

Under følger kommentarer til deler av noen punkter, les også retningslinjer for forskningsprosjekter.

Punkt 4 - Hva kan det søkes om?

Man kan søke om ekstra driftstøtte til det forskningsprosjektet det søkes om når kommunenivået er involvert i prosjektet. Tilleggsstøtten skal i all hovedsak brukes til frikjøp av ansatt i kommunen, slik at det blir gjennomførbart å inkludere kommunen i prosjektet. Man må spesifisere hvem som skal frikjøpes. Det må gjøres en skriftlig avtale med kommunen. Det må være en arbeidsmengde for den som frikjøpes som er realistisk i forhold til prosjektet. Man kan ikke søke bare om støtte til drift.

Punkt 5 - Dette kan det ikke søkes om

Kvalitetssikring og evaluering: Man vil ikke få midler til å kvalitetssikre og evaluere egne tjenester. Kvalitetssikring og evaluering vil selvsagt falle naturlig inn dersom forskningsprosjektet for eksempel handler om å utvikle og prøve ut en ny behandlingsmetode, uavhengig av hvor behandlingen foregår.

Ren modellutprøving, metodeutvikling, utredning og kartlegging vil man ikke kunne søke inn som forskningsprosjekt . Det bør vurderes om man kan søke dette som et helseprosjekt isteden.

Punkt 7 - Krav til søknadene

Brukermedvirkning: Extrastiftelsen og Rådet for psykisk helse ønsker aktiv brukermedvirkning i prosjektet. Diskutér gjerne forskjellige modeller for dette med oss. Det er ikke brukermedvirkning at det er brukerne som er informantene.

Plan for publisering og implementering av ny kunnskap: Det er her man ofte ser skissert det mest konkrete resultatet man forventer seg av forskningen. Man skal skrive ned tentative artikkeltitler og hvor man ønsker å publisere. Det nye er at man skal beskrive hvordan man tenker seg at resultatene skal tas i bruk. Både spredning av kunnskapen og hvor og hvordan det skal implementeres.

Plan for samarbeid med søkerorganisasjonen: Rådet for psykisk helse er søkerorganisasjonen. Sammen utarbeider vi en beskrivelse av samarbeidet mellom oss, på bakgrunn av prosjektets tema og målgruppe.