Søk forskningsmidler

Søk om støtte til forskningsprosjekter fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. Fristen for midler for 2020 var 28. april 2019.

Søknadsprosess for nye forskningsprosjekter

Fra 2020 blir det en omlegging av tilskuddsordningen. Hvem som kan søke og hva man kan få midler til vil ikke endres (se teksten under). Vi har ikke fått retningslinjer for omleggingen. Dette er det vi vet så langt:

Først sender man inn en skissesøknad, her vil fristen være i januar eller februar 2020. Fire personer med forskerkompetanse vurderer søknaden. Ca 90 søkere inviteres til å sende fullstendig søknader. Den fullstendige søknaden vil bli på størrelse med søknaden slik de er i dag. Vi vet ikke frist for fullstendig søknad, men offentliggjøring av midlene vil bli i medio oktober slik som i dag.

Oppdatert: 3.5.2019

Utdrag av retningslinjene for forskningsprosjekter

Her finner du retningslinjer for forskningsprosjekter.

Stiftelsen Dam vil prioritere forskning rettet mot kommune, 2/3 av midlene går til dette. Man vil likevel kunne søke om midler til forskning på spesialisthelsetjenestenivå slik som før.

Under følger kommentarer til deler av noen punkter.

Punkt 4 - Hva kan det søkes om?

Man kan søke om ekstra driftstøtte til det forskningsprosjektet det søkes om når kommunenivået er involvert i prosjektet. Tilleggsstøtten skal i all hovedsak brukes til frikjøp av ansatt i kommunen, slik at det blir gjennomførbart å inkludere kommunen i prosjektet. Man må spesifisere hvem som skal frikjøpes. Det må gjøres en skriftlig avtale med kommunen. Det må være en arbeidsmengde for den som frikjøpes som er realistisk i forhold til prosjektet. Man kan ikke søke bare om støtte til drift.

Punkt 5 - Dette kan det ikke søkes om

Kvalitetssikring og evaluering: Man vil ikke få midler til å kvalitetssikre og evaluere egne tjenester. Kvalitetssikring og evaluering vil selvsagt falle naturlig inn dersom forskningsprosjektet for eksempel handler om å utvikle og prøve ut en ny behandlingsmetode, uavhengig av hvor behandlingen foregår.

Ren modellutprøving, metodeutvikling, utredning og kartlegging vil man ikke kunne søke inn som forskningsprosjekt . Det bør vurderes om man kan søke dette som et helseprosjekt isteden.

Punkt 7 - Krav til søknadene

Brukermedvirkning: Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse ønsker aktiv brukermedvirkning i prosjektet. Diskutér gjerne forskjellige modeller for dette med oss. Det er ikke brukermedvirkning at det er brukerne som er informantene.

Plan for publisering og implementering av ny kunnskap: Det er her man ofte ser skissert det mest konkrete resultatet man forventer seg av forskningen. Man skal skrive ned tentative artikkeltitler og hvor man ønsker å publisere. Det nye er at man skal beskrive hvordan man tenker seg at resultatene skal tas i bruk. Både spredning av kunnskapen og hvor og hvordan det skal implementeres.

Plan for samarbeid med søkerorganisasjonen: Rådet for psykisk helse er søkerorganisasjonen. Sammen utarbeider vi en beskrivelse av samarbeidet mellom oss, på bakgrunn av prosjektets tema og målgruppe.