Søk forskningsmidler

Søk om støtte til forskningsprosjekter fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. Neste søknadsfrist for skissesøknad er 8. februar 2022. Du må henvende deg i god tid før fristen.

Søknadsprosess for nye forskningsprosjekter

Fra 2020 er det en rutineomlegging av tilskuddsordningen. Første trinn er en skissesøknad. På bakgrunn av skissene blir ca 25% invitert til å sende inn fullstendig søknad.

  • Første trinn er å kontakte prosjektkoordinator Charlotte Elvedal og gjøre en avtale om et telefonmøte for å vurdere om søknaden kan søkes gjennom Rådet for psykisk helse. Vi forventer at du har satt deg godt inn i utlysningsteksten fra Stiftelsen Dam før vi har telefonmøtet.
  • Det avtales tidspunkt for veiledning der skissesøknaden gjennomgås sammen med prosjektkoordinator. Vi vurderer behovet for en ny gjennomgang. Her er lenke til hva skissen skal inneholde.
  • Skisseskjema blir tilgjengelig fra 2. januar 2022. Frist for når fullstendig skisse sendes oss er 8. februar 2022. Vi videresender innen 17. februar 2022.
  • Offentliggjøring av hvem som inviteres til å sende fullstendig søknad er i midten av april. Den fullstendige søknaden vil bli på størrelse med søknaden slik de er i dag, dvs skjema, søknad på 10 sider og vedlegg.
  • Full søknad har frist inn til oss 3. juni, sendes Stiftelsen Dam senest 10. juni.
  • Offentliggjøring av midlene vil bli i medio oktober slik som i dag.

Oppdatert: 11.10.2021

Retningslinjer for forskningsprosjekter

Alle som ønsker å søke prosjektmidler gjennom Rådet for psykisk helse forplikter seg til å sette seg godt inn i retningslinjene fra Stiftelsen Dam.

«Formålet med forskningsmidlene er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.»

For å kunne søke om forskningsmidler må vi ha en avtale om samarbeidet mellom oss. Planen utarbeider vi sammen, på bakgrunn av prosjektets tema og målgruppe. De viktigste samarbeidspunktene vil være våre innspill i prosjektutviklingen og beskrivelsen av prosjektet. Et annet viktig samarbeidsområde er plan for implementering og spredning av resultater.