Internasjonalt arbeid

Rådet for psykisk helse har også et internasjonalt engasjement. Her kan du lese om noen av områdene vi har vært og er involvert i. 

Internasjonalt arbeid siden TV-aksjonen i 1992

De prosjektene som Rådet for psykisk helse ble involvert i på 1990-tallet ble drevet i samarbeid med norske institusjoner, hjelpeorganisasjoner og lokale partnere: 

  • I Latvia drev vi sammen med norske sykehus et opplæringsprogram på Jelgeva-sykehuset i over seks år. 
  • I samarbeid med Redd Barna ble det gjennom en treårsperiode drevet opplæring av omsorgsarbeidere innenfor skole- og helsevesen i Nepal. 
  • I Vietnam finansierte Rådet for psykisk helse en evaluering av et repatrieringsprogram i regi av Flyktninghjelpen (NRC). (Tidligere Flyktningerådet)
  • I Kroatia og Bosnia var det i samarbeid med Norsk Folkehjelp, Universitetet i Oslo og lokale partnere ulike prosjekter innrettet mot flyktninger, med psykisk helsearbeid, psykologistudenter og forskning. 
  • Det største enkeltprosjektet på 90-tallet bestod i å bygge opp en psykiatri-utdanning i Kambodsja, i samarbeid med fagfolk fra Universitetet i Oslo, daværende Psykososialt senter for flyktninger og International Organization for Migration (IOM)
  • Fra 1993 - 1996 drev Rådet for psykisk helse i samarbeid med Norsk Folkehjelp og norske fagmiljøer et opplæringsprogram ved Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)

Prosjektene i Kambodsja og Gaza fikk betydelig støtte fra Utenriksdepartementet

Midtøsten - psykisk helse for en ny generasjon

Fra TV-aksjonen i 2004-2014 har mye av Rådet for psykisk helses internasjonale engasjement handlet om Midtøsten med et regionalt program ledet av Arab Recource Collective (ARC) i Libanon.

  • Programmet Mental Health for a New Generation, støttet av Norad, har samarbeidspartnere fra hele regionen. Programmet startet opp i 2005, og handler om å bidra til at barn og unge, lærere og helsepersonell blir i stand til å håndtere psykisk helse på en bedre måte. 
  • Vår samarbeidspartner i Beirut har utviklet ulike ressurser, rapporter, faglitteratur og opplysningsmateriell om psykisk helse på arabisk. Blant annet en bibliografi over litteratur om psykisk helse på arabisk, og rapporter om hvordan psykisk helse håndteres i ni arabiske land og helselovgivningen i Egypt, Palestina og Libanon. 
  • Det ble utviklet en arabisk utgave av det norske ungdomsskoleprosjektet Alle har en psykisk helse, og den kjente indiske psykiateren Vikram Patels barfotpsykiatri, Where there is no psychiatrist ble oversatt og tilrettelagt til arabisk. 
  • I 2008 - 2009 støttet vi også et dialogprosess, Mutual Acknowledgement, med israelere og palestinere som arbeider innenfor psykisk helsevern.

Nytt engasjement i EU/EØS-sammenheng

I samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) bidrar Rådet for psykisk helse til reform av den psykiske helsesektoren i flere nye EU-land, med vekt på noen av de sist ankomne EU-medlemmene Estland, Litauen og Tsjekkia. I Estland er det organisert en koalisjon for psykisk helse etter modell av Rådet for psykisk helse. Noe av det samme er planlagt i Litauen. Mye av de norske EØS-midlene går til utvikling av helsesektoren i disse landene, og en del er øremerket psykisk helse. 

Psykisk helse globalt

Da regjeringens melding om Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken ble lagt frem i 2013, deltok Rådet for psykisk helse på vegne av flere aktører på dette feltet i Stortingshøringen. Der uttrykte vi bekymring fordi psykisk helse som tema og helsepolitisk utfordring ikke var prioritert i meldingen. Vi la blant annet vekt på at psykiske lidelser er en sykdomsbyrde som gjennom det siste tiåret har vært prioritert høyt i Verdens helseorganisasjon (WHO). Det var derfor gledelig at det under behandlingen, både fra utenrikskomiteens mindretall og flertall, kom bemerkninger som sterkt understreket betydningen av psykisk helse i det globale helsearbeidet. Sammen med aktører fra akademia og humanitære organisasjoner her hjemme deltar vi i Nettverk for Global Mental Helse