Frivillighet før tvang

Til enhver tid er omtrent 1000 mennesker tvangsinnlagt i Norge, og mellom 5000 og 10000 berøres av dette hvert år. Rådet for psykisk helse mener at dette tallet er for høyt.

Dette begrunner vi med at

  • Tvangsbruk gir negative virkninger for mange av dem som utsettes for det. Mange rapporterer i ettertid at de opplevde tvangen som så krenkende at de mener at bruken av tvang hindret fremfor å fremme bedring.
  • Det er store geografiske forskjeller innad i Norge - noen områder bruker tvang mye sjeldnere enn andre.

Erfaringene fra områdene med lave tvangsrater viser at det er mulig å gi god hjelp ved alvorlige psykiske lidelser, også til mennesker som andre steder ville vært underlagt tvang. Mye av det som i dag vurderes som nødvendig og lovlig tvang, kunne vært unngått om frivillige alternativer hadde samme kvalitet og omfang som i områder med laveste tvangsbruk.

Rådet for psykisk helse arbeider for å redusere antallet tvangsinnleggelser. Psykiske kriser oppstår sjelden akutt. Dersom hjelp gis så tidlig som mulig, kan man unngå unødig bruk av tvang.

Vi har kartlagt hva som kjennetegner de helseforetakene som bruker minst tvang. Denne kunnskapen bruker vi til å bistå helseforetak til å gjøre endringer i måten de arbeider på. Vi er med og arrangerer møteplasser med brukere, fagfolk fra kommune, legevakt og sykehus/DPS til erfaringsutveksling og idedugnad for gode tiltak for mindre tvang og bedre samarbeid i opptaksområdet.

I tillegg til å fremskaffe og formidle kunnskap rundt tvangsbruk, driver vi politisk påvirkningsarbeid og bidrar til å holde debatten om tvang i psykisk helsearbeid levende.

Mer å lese - og forslag til tiltak