Høy dødelighet må på dagsordenen

Av Frode Jahren

Generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Jeg ble rett og slett forskrekka da jeg leste om sammenhengen mellom livsstilssykdommer og psykiske lidelser i psykiater Siri Nomes studie som ble publisert i høst. Nome har undersøkt sykehistorien til 4500 førstegangspasienter ved Sandviken psykiatriske sykehus i Bergen. Pasientene hadde stor overdødelighet og hovedårsaken var hjerte- og karsykdom. Hele 18 prosent døde i 20-årsperioden. De aller fleste av naturlige årsaker, særlig hjerte/kar-sykdom, og nesten halvparten døde under to år etter sykehusoppholdet.

Mennesker med psykiske lidelser er ekstra utsatt for somatisk sykdom. Psykisk sykdom gjør mennesker mindre motstandsdyktig mot infeksjoner og betennelsestilstander. Mange sliter med å holde vekten og være i aktivitet, og en del har høyt forbruk av tobakk. For noen handler det om bivirkninger av medisiner. I tillegg viser det seg at psykisk syke er underforbrukende av andre helsetjenester enn det som er knyttet til psykisk helse.

Til sammen danner dette et vondt bilde av en situasjon som kunne vært unngått. I dagens velferdssamfunn burde dette vært fanget opp og gjort noe med. Når vi ser tall som viser at man i tillegg til å leve med til dels store psykiske helseplager, kan forvente å leve langt kortere enn befolkningen for øvrig, må vi slå alarm. Dette er en kunnskap vi ikke kan kjenne til uten å sette det på dagsordenen.

Tallene fra Bergen bekreftes i andre land. Svenske forskere har undersøkt forventet levealder hos personer som har vært sykehusinnlagt på grunn av psykiske lidelser i Danmark, Finland og Sverige i årene 1987 til 2006. Studien viser at psykisk syke har to til tre ganger høyere dødelighet sammenlignet med den øvrige befolkningen, i alle de tre landene. En annen svensk studie viser at mennesker med psykiske lidelser dør 15 til 20 år før resten av befolkningen. Den britiske professoren Graham Thornicroft kaller det en skandale. "Dersom en slik vesensforskjell i forventet levealder hadde rammet en mindre stigmatisert gruppe av befolkningen, hadde det blitt ramaskrik," sier han om tallene. Jeg kunne ikke vært mer enig.

Alt henger sammen med alt. Somatikk og psykisk helse er to sider av samme sak. Det er vanskelig å bli bedre av psykisk sykdom hvis resten av kroppen er i dårlig form. Og det er vanskelig å få kroppen i form hvis tankene har det dårlig. Derfor må hjelp med psykiske plager også være hjelp for en god somatisk helse. Det innebærer både at somatiske helseplager tas på alvor når pasienten er psykisk syk, og at forebygging blir en del av behandlings- og oppfølgingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser. •